Kto może prowadzić rachunkowość szkół i przedszkoli

Jednostkami takimi są samorządne jednostki budżetowe, które prowadzą obsługę finansową szkół i przedszkoli w formie zespołów ekonomiczno-administracyjnych, co jest zgodne z art. 5 pkt 9 ustawy o systemie oświaty „organy prowadzące szkoły i placówki mogą tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną prowadzonych szkół i placówek”.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości likwiduje zapisy, które dawałyby podstawę prawną, a tym samym możliwość do prowadzenia ksiąg rachunkowych poza siedzibą, np. zespołem ekonomicznym szkół.

Działalność prowadzić mogą podmioty wyspecjalizowane, z uprawnieniami, o czym mówi znowelizowany art. 11 pkt 3 ustawy o rachunkowości, „księgi rachunkowe mogą być prowadzone poza siedzibą jednostki w razie powierzenia ich prowadzenia podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych”.

Zespoły obsługi ekonomicznej szkół są sprawdzonym rozwiązaniem prowadzenia finansów oświaty, dają możliwość dobrej organizacji pracy i korzyści ekonomicznych.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem:

— Czy zapisy ustawy, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., nie pozwalają na prowadzenie ksiąg rachunkowych zespołom ekonomicznym szkół?

— Czy ministerstwo rozważa możliwość rozszerzenia listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Z poważaniem

Poseł Domicela Kopaczewska

Włocławek, dnia 21 lipca 2008 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów — z upoważnienia ministra — na zapytanie nr 2227 w sprawie zmian w ustawie o rachunkowości

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na zapytanie pani poseł Domiceli Kopaczewskiej w sprawie zmian w ustawie o rachunkowości, dotyczących funkcjonowania jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, otrzymaną przy piśmie znak: SPS-024-2227/08 z dnia 1 sierpnia 2008 r., uprzejmie wyjaśniam, co następuje.

Przysługujące organom prowadzącym jednostki oświatowe uprawnienie do tworzenia jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oraz prowadzenia w ich ramach obsługi finansowo-księgowej tych jednostek oświaty, zawarte w art. 5 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), stanowi przepis szczególny — lex specialis — w stosunku do regulacji określających miejsce i warunki prowadzenia ksiąg rachunkowych, wynikających z art. 11 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późn. zm.). Ściśle określony został bowiem katalog podmiotów, na rzecz których mogą być wykonywane określone zadania przez jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, a także zakres tych zadań. Ponadto uprawnienie do tworzenia jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej przysługuje wyłącznie organom prowadzącym szkołę lub placówkę.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 11 ust. 3 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe mogą być prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza siedzibą jednostki (oddziału, zakładu) w przypadku określonym w art. 13 ust. 2 i 3 oraz w razie powierzenia ich prowadzenia osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce nieposiadającej osobowości prawnej, uprawnionej do świadczenia takich usług. Po wejściu w życie ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. nr 63, poz. 393) art. 11 ust. 3 znowelizowanej ustawy uzyska brzmienie: księgi rachunkowe mogą być prowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza siedzibą jednostki albo oddziału (zakładu), w przypadku określonym w art. 13 ust. 2 i 3 oraz w razie powierzenia ich prowadzenia podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zawarte w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (...) uprawnienie do tworzenia jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oraz prowadzenia w ich ramach obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i placówek nie stanowi uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych — odmienny jest zakres zadań realizowanych przez te jednostki, wymieniony w art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (...), zaś wykonywanie zadań w zakresie prowadzenia rachunkowości szkół i placówek nie posiada charakteru usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Oznacza to, że omawiane jednostki oraz ich pracownicy, w zakresie zadań związanych z zatrudnieniem w jednostkach nie podlegają i nie będą podlegały rygorom określonym w przepisach o usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. niektórych postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz.U. nr 63, poz. 393) nie przyniesie negatywnych konsekwencji, które zostały opisane w piśmie pani poseł i nie powoduje konieczności podjęcia prac legislacyjnych.