Księga rachunkowa

Księgi rachunkowe prowadzone przez przedsiębiorstwo służą prezentacji wszystkich operacji gospodarczych przeprowadzonych przez podmiot gospodarczy w danym okresie. Dzięki nim przedsiębiorca ma możliwość pokazania rzeczywistego obrazu firmy, nie tylko w kwestii majątku – aktywów, ale również, źródeł jego finansowania – pasywów, zobowiązań, wyniku finansowego oraz przepływów finansowych. Obecnie prawo nakłada obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych następującym podmiotom: spółkom kapitałowym, fundacjom, stowarzyszeniom, spółkom cywilnym osób fizycznych, spółkom jawnym osób fizycznych, spółkom partnerskim, spółdzielniom socjalnych (w przypadku, gdy przychody za rok poprzedni wyniosły, co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro bądź jeden ze wspólników prowadzi księgi rachunkowe).

Nasza firma zajmuje się rzetelnym, kompleksowym i szczegółowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Czynności z tym związane podlegają licznym modyfikacjom, uzupełnieniom i poszerzeniom, z racji tego poniżej wymieniamy tylko najważniejsze z nich:

- otwarcie oraz zamknięcie ksiąg w oparciu o aktualne przepisy prawne,

- ewidencja przychodów oraz kosztów, rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, zmian majątku i kapitału na odpowiednich kontach księgowych etc.,

- ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także odpisy amortyzacyjne,

- ewidencja zapasów, produktów gotowych, półproduktów, wyposażenia etc.,

- kontrola dokumentów,

- sporządzanie rejestrów VAT zarówno sprzedaży jak i zakupu,

- ustalanie wyniku finansowego,

- bieżące informowanie Klienta o kosztach z tytułu zaliczki na podatek dochodowy i podatek od towarów i usług, jak również z tytułu podatków lokalnych,

- kontrola, uzupełnianie, wysyłanie deklaracji, informacji, sprawozdań do nadrzędnych jednostek: ZUS, KRUS, GUS, NNP etc.,

- sporządzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki, a także dostarczenie je do odpowiedniej jednostki nadrzędnej,

- przygotowywanie niezbędnych dokumentów do KRS.