Wypełniamy wnioski VZM-1 z załącznikami

Podatnicy, którzy po 1 maja 2004 r. zakupili niektóre materiały na podstawie faktury VAT w związku z budownictwem mieszkaniowym, przysługuję zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów

Podatnikom, którzy po 1 maja 2004 r. nabyli na podstawie faktur VAT niektóre materiały w związku z budownictwem mieszkaniowym przysługuje zwrot części podatku VAT zawartego w cenie nabywanych towarów. Zwrot podatku VAT (VZM-1) przysługuje osobom fizycznym nabywającym towary w związku z:

  • budową budynku mieszkalnego lub jego części lub budową budynku, w którym posiada się udział we współwłasności lub współdysponowaniu,
  • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową(przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny,
  • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego lub ich części

 

Cena za sporządzenie wniosku 60,00 zł cena zawiera do 10 stron faktur + 2,90 zł za każdą następną stronę faktury powyżej 10 stron