Kto musi prowadzić rachunkowość?

O obowiązku prowadzenia rachunkowości mówi nam ustawa o rachunkowości. To w niej mamy wyliczone wszystkie podmioty, które bez względu na rodzaj wykonywanej działalności bądź czas działania na rynku, muszą prowadzić ją prowadzić.

Pamiętajmy, że przepisy prawa mają odniesienie tylko i wyłącznie do jednostek, które mają siedzibę bądź miejsce sprawowania zarządu na terytorium naszego kraju.

Rachunkowość muszą prowadzić:

- spółki handlowe (osobowe, kapitałowe, organizacje) i inne osoby prawne z wyjątkiem Skarbu Państwa i NBP,

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, spółdzielnie socjalne, jeżeli och przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, wyniosły, co najmniej 1 200 000 euro w przeliczeniu na walutę polską według aktualnego kursu,

- jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

- gminy, powiaty, województwa, ich związki, państwowe, gminne, powiatowe, wojewódzkie jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, zakłady budżetowe, fundusze celowe, osoby zagraniczne, odziały i przedstawicielstwa etc.,

W przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, zasady rachunkowości mogą być wprowadzone, ale nie muszą, od początku roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość 1 200 000 w walucie polskiej.

Ważną zasadą jest to, że jeżeli podejmiemy się prowadzenia rachunkowości musimy dostosować się do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i wszystkimi interpretacjami z nimi związanymi oraz ustawami i przepisami prawa obowiązującymi na terenie naszego kraju.