Jakie składki ZUS płaci pracodawca?

Pracodawca, zwłaszcza zatrudniając pracownika, zobowiązany jest do płacenia określonych składek ZUS. W zależności od rozmaitych aspektów koszty związane z prowadzeniem własnej działalności są zmienne. Przeanalizujmy, jakie wydatki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponosi pracodawca.

W przypadku umowy o prace do kosztów uzyskania przychodów firmy zalicza się wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS.

Składki pokrywane przez pracodawcę:

- emerytalne – 9,76%,

- rentowe – 6,50%,

- wypadkowe – 1,93%,

- Fundusz Pracy – 2,45%,

- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1%.

Składki pokrywane przez pracownika:

- emerytalne – 9,76%,

- rentowe – 1,50%,

- chorobowe – 2,45%

- zdrowotne – 9%.

W przypadku umowy zlecenia koszt zatrudnienia pracownika jest dużo mniejszy, aniżeli w przypadku umowy o pracę, aczkolwiek zależy również od profilu osoby zatrudnionej.

- Jeżeli umowa zlecenie jest jedynym źródłem zatrudnienia pracownika pracodawca ponosi koszt w postaci wynagrodzenia brutto oraz składki ZUS wraz z Funduszem Prazy i Funduszem Gwarancyjnym Świadczeń Pracowniczych.

- Jeżeli zatrudniona przez nas osoba dodatkowo wykonuje inną pracę, w przypadku, której wynagrodzenie jest równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu pracodawca zobowiązany jest płacić tylko wynagrodzenie brutto.

- Jeżeli pracownik jest studentem, który nie ukończył jeszcze 26 roku życia, pracodawca zobowiązany jest tylko do płacenia wynagrodzenia brutto.

W przypadku umów o dzieło nie odprowadza się żadnych Składek Ubezpieczenia Społecznego. W tym wypadku kosztem pracodawcy będzie tylko i wyłącznie wynagrodzenie brutto. Obowiązek ubezpieczenia z tytułu umowy o dzieło powstaje wtedy, gdy pracownik zawiera umowę z własnym pracodawcą bądź umowa o dzieło jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy.