Zmiany w wypełnianiu zgłoszeń pełnomocnictw do Urzędu Skarbowego

Zmiany w wypełnianiu zgłoszeń pełnomocnictw do Urzędu Skarbowego

penomocnictw do urzdu skarbowegoNiewielu podatników wie, że z dniem 1 lipca bieżącego roku (2016) w życie weszły zmiany w zakresie ustanawiania pełnomocnictw. Prawodawca wskazuje, że nowelizacja prawa w tej kwestii przyniesie wszystkim wiele korzyści. Czy rzeczywiście jest prościej, a zarazem szybciej?

Czego dotyczą zmiany, które weszły w życie z dniem 1 lipca? Od teraz można ustanawiać pełnomocnika ogólnego bez zbędnej „biurokracji”. W tym celu wystarczy wypełnić odpowiedni druk – dokładnie formularz PPO-1.

Gdzie szukać nowych przepisów? Znowelizowana została Ordynacja podatkowa. Z dniem 1 stycznia bieżącego roku w ustawie pojawił się nowy przepis – Rozdział 3a, Dział IV „Postępowanie podatkowe”. Całość odnosi się do kwestii pełnomocnictwa. Ustawodawca wprowadził trzy nowe rodzaje pełnomocnictw: ogólne, szczególne i do doręczeń. Nowe zasady mają nie tylko uprościć same zagadnienia związane z pełnomocnikiem oraz reprezentowaną przez niego stroną, ale również znacząco przyspieszyć jego ustanawianie. Nowelizacja w zakresie pełnomocnika szczególnego oraz pełnomocnika do doręczeń weszła w życie z dniem 1 kwietnia bieżącego roku (druk PPD-1 i PPS-1), zaś przepisy dotyczące pełnomocnika ogólnego dopiero 1 lipca bieżącego roku (PPO-1).

Skupmy się na najpóźniejszych zmianach, czyli nowelizacji w zakresie pełnomocnictwa ogólnego (upoważnienie do reprezentowania strony postępowania, a zarazem podejmowania w jej imieniu czynności w sprawach podatkowych i w spawach, w których właściwe są organy skarbowe i kontroli skarbowej). Z dniem 1 lipca bieżącego roku do ustawy Ordynacja podatkowa dodane zostały nowe artykuły.

„Art. 138d. § 1. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

§ 2. Za pełnomocnika ogólnego strony w sprawach podatkowych uznaje się kuratora wyznaczonego przez sąd na wniosek organu podatkowego, o którym mowa w art. 138.

 

§ 3. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 138j § 1 pkt 1, do ministra właściwego dospraw finansów publicznych. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwo składa się w formie pisemnej według wzoru, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

§ 4. Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa, o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu minister właściwy do spraw finansów publicznych umieszcza w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, zwanym dalej "Centralnym Rejestrem".

§ 5. Adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji.

§ 6. W przypadku, o którym mowa w art. 138c § 3, pełnomocnictwo ogólne, zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać, a w przypadku zgłoszenia pełnomocnictwa ustnie do protokołu - organ podatkowy.

§ 7. Pełnomocnictwo ogólne może być zgłoszone za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 8. Organ, na wniosek którego sąd wyznaczył kuratora, niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o treści postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora.

§ 9. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego zgłaszania pełnomocnictw do Centralnego Rejestru oraz pewność ustalenia zakresu działania pełnomocnika.

(...)

Art. 138i. § 1. Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego wywiera skutek od dnia wpływu do Centralnego Rejestru.

(...)

Art. 138j. § 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór pełnomocnictwa ogólnego i wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa, obejmujący dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, mając na celu uproszczenie zgłaszania pełnomocnictwa;

2) wzór pełnomocnictwa szczególnego oraz wzór pełnomocnictwa do doręczeń, a także wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw, umożliwiający wskazanie zakresu pełnomocnictwa oraz dane identyfikujące mocodawcę i pełnomocnika, mając na celu uproszczenie zgłaszania pełnomocnictwa.

§ 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń, uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w pełnomocnictwach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

(...)

Art. 138k. § 1. Centralny Rejestr jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 2. Dostęp do Centralnego Rejestru mają organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.

§ 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległy organ do wykonywania jego zadań w zakresie prowadzenia Centralnego Rejestru, mając na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania tego rejestru.

(...)

Art. 146a. § 1. Pełnomocnik ogólny ma obowiązek zawiadomić o zmianie adresu, pod którym dokonuje się doręczeń, lub adresu elektronicznego. Zawiadomienie o zmianie pełnomocnictwa w zakresie adresu jest składane do Centralnego Rejestru.

§ 2. W razie niedopełnienia przez pełnomocnika ogólnego obowiązku przewidzianego w § 1, pismo uważa się za doręczone pod dotychczasowym adresem. Przepisy art. 146 § 2 oraz art. 152a § 3 stosuje się odpowiednio.”

Zarówno wzory pełnomocnictwa ogólnego jak i jego odwołania możemy znaleźć w załącznikach do rozporządzenia z dnia 21 czerwca bieżącego roku, dotyczącego wzoru pełnomocnictwa ogólnego oraz wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa. Od 1 lipca bieżącego roku obowiązują zatem druki: PPO-1 (pełnomocnictwo ogólne) oraz OPO-1 (zmiana, odwołanie, wypowiedzenie pełnomocnictwa). Uwaga! Istnieje możliwość ustanawiania pełnomocnika ogólnego za pośrednictwem CEIDG.

Samo wypełnienie druku pełnomocnictwa ogólnego nie jest rzeczą trudną. We wspomnianym już rozporządzeniu znajdują się informacje o tym, jak prawidłowo wypełnić formularz. Całość podzielona została na 7 sekcji – od A do G.

  • Sekcja A – miejsce zgłaszania pełnomocnictwa, osoba zgłaszająca pełnomocnictwo.
  • Sekcja B – dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe mocodawcy.
  • Sekcja C – oświadczenie mocodawcy o upoważnieniu pełnomocnika do działania w jego imieniu.
  • Sekcja D – dane identyfikacyjne, adresowe, kontaktowe pełnomocnika.
  • Sekcja E – okres obowiązywania pełnomocnictwa.
  • Sekcja F – wypełniana jedynie wtedy, gdy pełnomocnictwo ustanawiane jest przez inny podmiot, aniżeli mocodawcę.
  • Sekcja G – załączniki i uwagi.