Przyspieszony zwrot VAT – nowe warunki 2017

Przyspieszony zwrot VAT – nowe warunki

przyspieszony zwrot vat-uGdy organ stwierdzi, iż niezbędna jest weryfikacja poprawności rozliczenia, podatnik będzie miał utrudniony „dostęp” do przyspieszonego zwrotu podatku VAT.

Nowe przepisy wyraźnie wydłużają termin zwrotu o kontrolę dodatkowych podmiotów – nie tylko rozliczeń podatnika, ale również rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami bądź usługami, będących przedmiotem rozliczenia podatnika, a także sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

Uwaga! Przyspieszony VAT został ograniczony szeregiem dodatkowych obowiązków, w tym obowiązkiem dokonywania płatności bezpośrednio na rachunek bankowy, ograniczeniem do 3 000 złotych kwoty przyspieszonego zwrotu wynikającego z poprzednich okresów rozliczeniowych, a także ograniczeniem do 15 000 złotych kwoty wynikającej z transakcji nieopłaconych na rachunek bankowych oraz uzyskanie statusu „podmiotu zaufanego”. Dotychczas na specjalny wniosek podatnika, urząd skarbowy był zobowiązany zwrócić różnicę podatkową w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia oraz wniosku, w momencie, gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikały z:

 1. Odpowiednich faktur dokumentujących należności, które zostały w całości opłacone z uwzględnieniem warunku: płatności gotówkowe jedynie do 15 000 złotych, powyżej 15 000 złotych płatność na rachunek bankowy;
 2. Dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych, które zostały w całości opłacone;
 3. Importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i świadczenia usług, dla którego podatnik jest równoznaczny z usługobiorcą bądź dostawy towarów, dla którego podatnik jest równoznaczny z nabywcą, jeżeli w deklaracji podatkowej została wskazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

 

Od 2017 roku powyższe metody w zakresie otrzymania przyspieszonego zwrotu VAT zostały ograniczone. Na wniosek podatnika urząd skarbowy zobowiązany jest zwrócić różnicę podatkową w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia i wniosku, gdy:

 1. Gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikały z:
 • Odpowiednich faktur dokumentujących należności, które zostały w całości opłacone z uwzględnieniem warunku: płatności jedynie na rachunek bankowy podatnika bądź rachunek w SKOK;
 • Pozostałych faktu dokumentujących należności, jeżeli ich łączna kwota nie przekroczyła 15 000 złotych;
 • Dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych, które zostały w całości opłacone;
 • Importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i świadczenia usług, dla którego podatnik jest równoznaczny z usługobiorcą bądź dostawy towarów, dla którego podatnik jest równoznaczny z nabywcą, jeżeli w deklaracji podatkowej została wskazana kwota podatku należnego od tych transakcji.
 1. Kwota podatku naliczonego bądź różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3 000 złotych.
 2. Podatnik złoży w urzędzie skarbowym odpowiednie dokumenty potwierdzające dokonanie wszystkich wskazanych powyżej przelewów.
 3. Podatnik przez 2 kolejne lata poprzedzające bezpośredni okres, w którym stara się o zwrot w terminie 25 dni:
 • Był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;
 • Składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT;
 • Nie posiadał zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa większych aniżeli 20 000 złotych.