Zasady korygowania faktur i ujmowania faktur korygujących

Zasady korygowania faktur i ujmowania faktur korygujących

 

W 2021 roku wśród wielu zmian jak zawsze ułatwiających życie podatnika znalazła się zmiana dotycząca zasad korygowania faktur i ujmowania faktur korygujących.

Nie wnikając w szczegóły – jeśli mają Państwo wśród swoich kontrahentów duże podmioty – mogą oni zwrócić się do Państwa (lub już się zwrócili) z prośba o podpisanie porozumienia o stosowaniu „starych zasad” rozliczania faktur korygujących w 2021 roku. Jest to pewne ułatwienie. 

Z perspektywy faktur korygujących wystawianych przez Państwa (takich faktur korygujących, które zmniejszają podatek należny, czyli korygujących na minus) też mamy trzy rozwiązania.

  1. Pierwsze rozwiązanie (które proponujemy) – zamieszczenie na fakturze pierwotnej, jak i na fakturze korygującej, bądź tylko na fakturze korygującej odpowiednich adnotacji - przykładowe wzory adnotacji poniżej.

Niniejsza faktura korygująca została wystawiona w oparciu o wzajemne uzgodnienia stron i w przypadku braku zastrzeżeń zgłoszonych najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania faktury korygującej strony uznają jej treść za zgodną z wzajemnymi ustaleniami oraz uznają, iż niniejsza faktura rodzi po stronie nabywcy obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

lub

Niniejsza faktura korygująca została wystawiona w oparciu o wzajemne uzgodnienia stron i w przypadku braku zastrzeżeń zgłoszonych niezwłocznie po jej otrzymaniu strony uznają jej treść za zgodną z wzajemnymi ustaleniami oraz uznają, iż niniejsza faktura rodzi po stronie nabywcy obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

Jeżeli natomiast już zostały wystawione faktury korygujące to można kwestie uzgodnienia przeprowadzić na przykład drogą mailową. Ważne by była akceptacja uzgodnionych warunków przez odbiorcę.

Dodatkowo warto dokonać adnotacji na każdej fakturze sprzedaży (fakturze pierwotnej):

Wystawienie faktury korygującej do niniejszej faktury sprzedaży i przekazanie jej w formie elektronicznej bądź papierowej odbiorcy jest równoznaczne z jej akceptacją i rodzi obowiązek po stronie nabywcy do skorygowania podatku naliczonego zgodnie z jej treścią, w miesiącu otrzymania faktury korygującej.

Pozostałe rozwiązania, jeżeli nie zdecydują się Państwo na rozwiązanie pierwsze:

  1. Drugie – podpisanie przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku dla danego kontrahenta pisemnego porozumienia w przedmiocie stosowania w roku 2021 „starych” zasad dotyczących faktur korygujących – w takim przypadku proszę dostarczyć do biura stosowne porozumienie.

  1. Trzecie – przygotowanie pisemnej dokumentacji (np. w formie regulaminu) regulującej zasady potwierdzania korekt i zasady wzajemnej wymiany informacji w przedmiocie akceptacji wystawionych faktur korygujących. Rozwiązanie czasochłonne i również wymagające dostarczenia do nas przedmiotowej dokumentacji.