Zmiany podatkowe 2021

Zmiany w handlu z Wielką Brytanią – skutki podatkowe:

Od 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii nie obowiązuje unijne prawo celne i podatkowe:

 • Od 1 stycznia 2021 r. służby celne państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), w procedurze eksportu i importu z Wielką Brytanią, będą stosować takie przepisy jak wobec krajów trzecich, tj. niebędących członkami UE – obecne transakcje wewnątrzwspólnotowe zostaną zastąpione transakcje importu i eksportu.

 • Przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz płacenia należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza)..

 • W przypadku wymiany handlowej z Irlandią Północną nadal stosowane będą unijne regulacje celne, akcyzowe oraz w zakresie VAT.

Uwaga ! Wyjątkiem jest terytorium Irlandii Północnej, gdzie na mocy Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej nadal będą obowiązywać unijne regulacje VAT, jednakże wyłącznie w odniesieniu do obrotu towarowego.

Zmiany / Uzupełnienie – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:

Przy dokonywaniu wywozu towarów przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów bez pośrednictwa firmy transportowej (np. własnym środkiem transportu) poza fakturą zawsze powinien być dokument specyfikacji wywożonych towarów oraz informacja szczegółowo opisująca samą dostawę np. numer rejestracyjny samochodu, nazwisko osoby wywożącej, itp. Ponadto odbiorca towarów powinien potwierdzić (na specyfikacji lub np. drogą mailową, podpisany dokument magazynowy, itp.), że towar dotarł na miejsce.

Dodatkowo od 1.01.2021 koniecznym jest by właściwy numer VAT-UE został podany przez odbiorcę (np. na umowie, zamówieniu, drogą mailową. Wynika to z faktu, iż odbiorca może być zarejestrowany w VAT w wielu krajach i to on powinien określić, który przy danej transakcji numer jest właściwy.

Zmiany – ceny transferowe:

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono istotne, niekorzystne dla podatników zmiany w CIT/PIT dotyczące transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych (wykaz krajów zwiera Załącznik 3 i 4).

Tematem tym powinni zainteresować się Wszyscy podatnicy, których wielkość transakcji z jakiegokolwiek tytułu (sprzedaż, zakupy, pożyczka, itp.) z jednym podmiotem w danym roku podatkowym przekracza 100 000 zł (w przypadku kraju z tzw. „raju podatkowego”) 500 000 zł (pozostałych podmiotów).

 

Dotychczasowe regulacje w zakresie szacowania wartości transakcji z podmiotami powiązanymi stosowało się wyłącznie do transakcji wyłącznie z podmiotami z raju podatkowego.

Niestety w bieżącym roku regulacje te rozszerzono na wszystkie podmioty, jeżeli rzeczywisty właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,

Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w 2021 roku zobowiązani będą podatnicy i spółki niebędące osobami prawnymi, dokonujący:

 • transakcji innej niż transakcja kontrolowana z podmiotem z raju podatkowego, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza 100.000 zł,

 • i nowość – transakcji kontrolowanej lub transakcji innej niż transakcja kontrolowana, jeżeli rzeczywisty właściciel jest z raju podatkowego oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy, a w przypadku spółek niebędących osobami prawnymi - za rok obrotowy, przekracza 500.000 zł

Zgodnie z przepisami domniemywa się, że rzeczywisty właściciel jest z raju podatkowego, stąd zadaniem firmy jest udowodnienie, że jest inaczej. Stąd po przekroczeniu limitu 500 000 zł. (albo wcześniej gdy podmiot chce tego uniknąć) należy uzyskać stosowne oświadczenie od firmy, która potwierdzi lub zaprzeczy temu domniemaniu.

Stąd przy przekroczeniu limitu 500 000 zł. wartości transakcji (zarówno zakupu, sprzedaży) należy mieć pewność (uzyskać stosowne oświadczenie), iż rzeczywisty właściciel nie spełnia warunku dotyczącego miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. W załączeniu lista krajów uznawanych za kraje stosujące szkodliwą konkurencję.

W przeciwnym przypadku konieczne będzie sporządzenie stosownej dokumentacji, której przygotowanie jest kosztowne.

Obowiązkowa wymiana kas na kasy on-line w 2021:

Wprowadzając regulacje dotyczące kas on-line, ustawodawca zobowiązał niektórych podatników do wymiany używanych dotychczas kas (z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii) na kasy on-line. W 2021 r. obowiązek ten obejmie kolejne branże.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązek ten dotyczy:

 • świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Od 1 lipca 2021 r. – obowiązek ten będzie dotyczył usług:

 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

 • budowlanych,

 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

 • prawniczych,

 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Warto też wiedzieć, iż w przypadku obowiązku wymiany kas przysługuje ulga na zakup kas rejestrujących on-line, nawet jeżeli wcześniej podatnicy Ci korzystali z ulgi przy zakupie kas "starego" typu (tj. kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii).

SUDOP – sprawdzenie otrzymanych dofinansowań:

Warto wiedzieć, iż pod tym adresem można znaleźć informacje dotyczące wykorzystanego limitu pomocy de minimis i otrzymanych dofinansowań – wystarczy wpisać NIP (własny lub innych) ????:

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary