Strefa wiedzy

Umowa o pracę i umowa zlecenia z jednym pracodawcą

W aktualnym porządku prawnym obowiązujące przepisy prawa pracy dopuszczają zawieranie z pracownikiem tylko jednej umowy o pracę. W niektórych przypadkach istnieje jednak możliwość zawarcia z zatrudnionym drugiej umowy. Jedną z trudniejszych kwestii jest oszacowanie, czy podpisanie dwóch różnych umów jednocześnie nie wchodzi ze sobą w konflikt. Najczęściej zawierane umowy to umowa o pracę oraz umowa zlecenie. W teorii możliwe jest zawarcie umowy o pracę i umowy zlecenia z jednym pracodawcą, jednak takie rozwiązanie musi być zgodne z prawem i powinno być uzasadnione rzeczywistymi potrzebami pracodawcy i pracownika. Z pomocą przyjdzie biuro rachunkowe Kraków, świadczące specjalistyczną pomoc w zakresie prawa pracy.

 

Czym się różnią?

Umowa o pracę jest rodzajem umowy, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika na stałe lub na określony czas, przy czym pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Umowa ta wiąże się z szeregiem obowiązków i uprawnień dla obu stron. Umowa zlecenie jest natomiast rodzajem umowy cywilnoprawnej, w której zlecający (pracodawca) zleca wykonanie określonej usługi zleceniobiorcy (pracownikowi), przy czym zleceniodawca nie ma wpływu na sposób wykonania i nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie zlecenia. Należy jednak pamiętać, że umowy cywilnoprawne są uznawane za mniej korzystne dla pracownika, ponieważ pracownik zatrudniony na podstawie takiej umowy nie jest objęty takimi samymi prawami i przywilejami jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zawsze warto zasięgnąć porady i odwiedzić biuro rachunkowe lub skontaktować się z ekspertami przez internet.

Więcej…

 

Umowa zlecenie — przepisy i stawka godzinowa


Umowa zlecenie to wciąż jedna z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych w kraju.
Przedsiębiorcy decydujący się na zatrudnienie pracowników w takiej formie umowy nie są
zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących urlopu wypoczynkowego, wypłaty
ekwiwalentu za urlop czy wypłaty wynagrodzenia za okres choroby. Umowa zlecenie to
umowa cywilnoprawna, która jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym, a nie Kodeksie Pracy.
W praktyce oznacza to, że pracownikowi przysługują prawa wynikające bezpośrednio z
treści umowy.
Umowy zlecenie nie dotyczy okres wypowiedzenia, a potencjalny pracownik może zerwać
umowę z dnia na dzień, bez uprzedzenia. Pomimo tego, pracodawca jest zawsze
zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ochrony swoim pracownikom oraz musi
zagwarantować bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Od 2023 roku stawka godzinowa z
tytułu umowy zlecenie wynosi w pierwszym półroczu 22,80 zł, a później będzie obowiązywać
stawka 23,50 zł za jedną godzinę pracy. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia
ewidencji czasu przepracowanego przez swoich pracowników w taki sposób, aby organy
kontrolujące mogły bezproblemowo zweryfikować zastosowanie wymogów dotyczących
minimalnej stawki godzinowej.

Więcej…

 

Zmiany w handlu z Wielką Brytanią – skutki podatkowe:

Od 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii nie obowiązuje unijne prawo celne i podatkowe:

  • Od 1 stycznia 2021 r. służby celne państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), w procedurze eksportu i importu z Wielką Brytanią, będą stosować takie przepisy jak wobec krajów trzecich, tj. niebędących członkami UE – obecne transakcje wewnątrzwspólnotowe zostaną zastąpione transakcje importu i eksportu.

  • Przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz płacenia należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza)..

  • W przypadku wymiany handlowej z Irlandią Północną nadal stosowane będą unijne regulacje celne, akcyzowe oraz w zakresie VAT.

Uwaga ! Wyjątkiem jest terytorium Irlandii Północnej, gdzie na mocy Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej nadal będą obowiązywać unijne regulacje VAT, jednakże wyłącznie w odniesieniu do obrotu towarowego.

Zmiany / Uzupełnienie – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:

Przy dokonywaniu wywozu towarów przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów bez pośrednictwa firmy transportowej (np. własnym środkiem transportu) poza fakturą zawsze powinien być dokument specyfikacji wywożonych towarów oraz informacja szczegółowo opisująca samą dostawę np. numer rejestracyjny samochodu, nazwisko osoby wywożącej, itp. Ponadto odbiorca towarów powinien potwierdzić (na specyfikacji lub np. drogą mailową, podpisany dokument magazynowy, itp.), że towar dotarł na miejsce.

Dodatkowo od 1.01.2021 koniecznym jest by właściwy numer VAT-UE został podany przez odbiorcę (np. na umowie, zamówieniu, drogą mailową. Wynika to z faktu, iż odbiorca może być zarejestrowany w VAT w wielu krajach i to on powinien określić, który przy danej transakcji numer jest właściwy.

Zmiany – ceny transferowe:

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono istotne, niekorzystne dla podatników zmiany w CIT/PIT dotyczące transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych (wykaz krajów zwiera Załącznik 3 i 4).

Tematem tym powinni zainteresować się Wszyscy podatnicy, których wielkość transakcji z jakiegokolwiek tytułu (sprzedaż, zakupy, pożyczka, itp.) z jednym podmiotem w danym roku podatkowym przekracza 100 000 zł (w przypadku kraju z tzw. „raju podatkowego”) 500 000 zł (pozostałych podmiotów).

Więcej…

 

CIT ESTOŃSKI

RYCZAŁT OD DOCHODÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH (TZW. CIT ESTOŃSKI) – ZMIANY W OPODATKOWANIU CIT:
Od 1 stycznia 2021 r. firmy będą mogły się rozliczać z fiskusem w ramach tzw. estońskiego CIT.
Istotą rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa.
Na zmianie będą mogły skorzystać firmy, które poszukują środków na nowe inwestycje i rozwój biznesu.
Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach – termin złożenia zawiadomienia do 31.01.2021.
Zasady / dostępność CIT estońskiego:
• dotyczy wyłącznie spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), w której udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłączenie osoby fizyczne.
• przychody przedsiębiorstwa za rok poprzedni (wraz z podatkiem VAT) nie mogą przekraczać rocznie 100 mln zł
• średnioroczne zatrudnienie 3 osoby (na umowę o pracę niebędących udziałowcami) lub ponoszenie miesięcznych wydatków na wynagrodzenia z tytułu innych umów, w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obciążonych PIT i ZUS).
• brak posiadania udziałów w innych podmiotach,
• nie dotyczy podmiotów prowadzących działalności finansowej oraz będących w restrukturyzacji, upadłości oraz likwidacji
• nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR
• których przychody pasywne w roku poprzednim nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
• brak jakichkolwiek wypłat z zysków na rzecz udziałowców – szeroko rozumiane – poza pożyczkami i wynagrodzenia nie wyższego niż 5 krotność przeciętnego wynagrodzenia.
• które wykazują nakłady inwestycyjne – co dwa lata 15% wartości środków trwałych na początek roku (z grupy 3 – 8 bez samochodów osobowych), nie mniej niż 20 000 PLN lub co 4 lata 33% nie mniej niż 50 000 zł.
• Inwestycje w fabrycznie nowe środki trwałe z wyłączeniem samochodów osobowych, samolotów, statków i helikopterów lub leasing finansowy.
• Zamiast wymogu inwestycyjnego – zwiększenie nakładów na wynagrodzenia nie mniej niż 20% ale nie mniej niż 30 000 zł

Więcej…