Strefa wiedzy

Zmiany w handlu z Wielką Brytanią – skutki podatkowe:

Od 1 stycznia 2021 r. w Wielkiej Brytanii nie obowiązuje unijne prawo celne i podatkowe:

  • Od 1 stycznia 2021 r. służby celne państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), w procedurze eksportu i importu z Wielką Brytanią, będą stosować takie przepisy jak wobec krajów trzecich, tj. niebędących członkami UE – obecne transakcje wewnątrzwspólnotowe zostaną zastąpione transakcje importu i eksportu.

  • Przedsiębiorcy będą zobowiązani do składania zgłoszeń i deklaracji celnych oraz płacenia należności celnych i podatkowych (VAT i akcyza)..

  • W przypadku wymiany handlowej z Irlandią Północną nadal stosowane będą unijne regulacje celne, akcyzowe oraz w zakresie VAT.

Uwaga ! Wyjątkiem jest terytorium Irlandii Północnej, gdzie na mocy Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej nadal będą obowiązywać unijne regulacje VAT, jednakże wyłącznie w odniesieniu do obrotu towarowego.

Zmiany / Uzupełnienie – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:

Przy dokonywaniu wywozu towarów przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów bez pośrednictwa firmy transportowej (np. własnym środkiem transportu) poza fakturą zawsze powinien być dokument specyfikacji wywożonych towarów oraz informacja szczegółowo opisująca samą dostawę np. numer rejestracyjny samochodu, nazwisko osoby wywożącej, itp. Ponadto odbiorca towarów powinien potwierdzić (na specyfikacji lub np. drogą mailową, podpisany dokument magazynowy, itp.), że towar dotarł na miejsce.

Dodatkowo od 1.01.2021 koniecznym jest by właściwy numer VAT-UE został podany przez odbiorcę (np. na umowie, zamówieniu, drogą mailową. Wynika to z faktu, iż odbiorca może być zarejestrowany w VAT w wielu krajach i to on powinien określić, który przy danej transakcji numer jest właściwy.

Zmiany – ceny transferowe:

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzono istotne, niekorzystne dla podatników zmiany w CIT/PIT dotyczące transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych (wykaz krajów zwiera Załącznik 3 i 4).

Tematem tym powinni zainteresować się Wszyscy podatnicy, których wielkość transakcji z jakiegokolwiek tytułu (sprzedaż, zakupy, pożyczka, itp.) z jednym podmiotem w danym roku podatkowym przekracza 100 000 zł (w przypadku kraju z tzw. „raju podatkowego”) 500 000 zł (pozostałych podmiotów).

Więcej…

 

CIT ESTOŃSKI

RYCZAŁT OD DOCHODÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH (TZW. CIT ESTOŃSKI) – ZMIANY W OPODATKOWANIU CIT:
Od 1 stycznia 2021 r. firmy będą mogły się rozliczać z fiskusem w ramach tzw. estońskiego CIT.
Istotą rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa.
Na zmianie będą mogły skorzystać firmy, które poszukują środków na nowe inwestycje i rozwój biznesu.
Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach – termin złożenia zawiadomienia do 31.01.2021.
Zasady / dostępność CIT estońskiego:
• dotyczy wyłącznie spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), w której udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłączenie osoby fizyczne.
• przychody przedsiębiorstwa za rok poprzedni (wraz z podatkiem VAT) nie mogą przekraczać rocznie 100 mln zł
• średnioroczne zatrudnienie 3 osoby (na umowę o pracę niebędących udziałowcami) lub ponoszenie miesięcznych wydatków na wynagrodzenia z tytułu innych umów, w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obciążonych PIT i ZUS).
• brak posiadania udziałów w innych podmiotach,
• nie dotyczy podmiotów prowadzących działalności finansowej oraz będących w restrukturyzacji, upadłości oraz likwidacji
• nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR
• których przychody pasywne w roku poprzednim nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
• brak jakichkolwiek wypłat z zysków na rzecz udziałowców – szeroko rozumiane – poza pożyczkami i wynagrodzenia nie wyższego niż 5 krotność przeciętnego wynagrodzenia.
• które wykazują nakłady inwestycyjne – co dwa lata 15% wartości środków trwałych na początek roku (z grupy 3 – 8 bez samochodów osobowych), nie mniej niż 20 000 PLN lub co 4 lata 33% nie mniej niż 50 000 zł.
• Inwestycje w fabrycznie nowe środki trwałe z wyłączeniem samochodów osobowych, samolotów, statków i helikopterów lub leasing finansowy.
• Zamiast wymogu inwestycyjnego – zwiększenie nakładów na wynagrodzenia nie mniej niż 20% ale nie mniej niż 30 000 zł

Więcej…

 

Zasady korygowania faktur i ujmowania faktur korygujących

 

W 2021 roku wśród wielu zmian jak zawsze ułatwiających życie podatnika znalazła się zmiana dotycząca zasad korygowania faktur i ujmowania faktur korygujących.

Nie wnikając w szczegóły – jeśli mają Państwo wśród swoich kontrahentów duże podmioty – mogą oni zwrócić się do Państwa (lub już się zwrócili) z prośba o podpisanie porozumienia o stosowaniu „starych zasad” rozliczania faktur korygujących w 2021 roku. Jest to pewne ułatwienie. 

Z perspektywy faktur korygujących wystawianych przez Państwa (takich faktur korygujących, które zmniejszają podatek należny, czyli korygujących na minus) też mamy trzy rozwiązania.

  1. Pierwsze rozwiązanie (które proponujemy) – zamieszczenie na fakturze pierwotnej, jak i na fakturze korygującej, bądź tylko na fakturze korygującej odpowiednich adnotacji - przykładowe wzory adnotacji poniżej.

Niniejsza faktura korygująca została wystawiona w oparciu o wzajemne uzgodnienia stron i w przypadku braku zastrzeżeń zgłoszonych najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania faktury korygującej strony uznają jej treść za zgodną z wzajemnymi ustaleniami oraz uznają, iż niniejsza faktura rodzi po stronie nabywcy obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

lub

Niniejsza faktura korygująca została wystawiona w oparciu o wzajemne uzgodnienia stron i w przypadku braku zastrzeżeń zgłoszonych niezwłocznie po jej otrzymaniu strony uznają jej treść za zgodną z wzajemnymi ustaleniami oraz uznają, iż niniejsza faktura rodzi po stronie nabywcy obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

Jeżeli natomiast już zostały wystawione faktury korygujące to można kwestie uzgodnienia przeprowadzić na przykład drogą mailową. Ważne by była akceptacja uzgodnionych warunków przez odbiorcę.

Dodatkowo warto dokonać adnotacji na każdej fakturze sprzedaży (fakturze pierwotnej):

Wystawienie faktury korygującej do niniejszej faktury sprzedaży i przekazanie jej w formie elektronicznej bądź papierowej odbiorcy jest równoznaczne z jej akceptacją i rodzi obowiązek po stronie nabywcy do skorygowania podatku naliczonego zgodnie z jej treścią, w miesiącu otrzymania faktury korygującej.

Pozostałe rozwiązania, jeżeli nie zdecydują się Państwo na rozwiązanie pierwsze:

  1. Drugie – podpisanie przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku dla danego kontrahenta pisemnego porozumienia w przedmiocie stosowania w roku 2021 „starych” zasad dotyczących faktur korygujących – w takim przypadku proszę dostarczyć do biura stosowne porozumienie.

  1. Trzecie – przygotowanie pisemnej dokumentacji (np. w formie regulaminu) regulującej zasady potwierdzania korekt i zasady wzajemnej wymiany informacji w przedmiocie akceptacji wystawionych faktur korygujących. Rozwiązanie czasochłonne i również wymagające dostarczenia do nas przedmiotowej dokumentacji.

 

Raportowanie VAT od 1.10.2020

Od 1 października czekają nas kolejne zmiany w zakresie raportowania informacji do Urzędu Skarbowego i w wielu wypadkach Państwa zaangażowanie w tym będzie konieczne. Zmiany te dotyczą października, czyli będą one raportowane w listopadzie.
Zmiany te rozszerzają zakres informacji, które muszą zostać dostarczone miesięcznie wraz z rozliczeniem VAT.
Najważniejsza zmiana, która może dotyczyć każdego z Państwa dotyczy obowiązku informowania o wszystkich fakturach sprzedaży wystawionych dla podmiotów powiązanych. Kwestia powiązania jest tutaj rozumiana bardzo szeroko – dotyczy ona zarówno powiązań kapitałowych, rodzinnych i osobowych, szczegóły dotyczące powiązań w załączniku.
Druga zmiana dotyczy konieczności wprowadzania do rejestru jpk wszystkich wystawianych faktur, również tych wystawionych dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a ewidencjonowanych w kasie fiskalnej.
Niektórych z Państwa dotyczyć będzie również raportowanie sprzedaży wymienionych poniżej towarów lub usług.

TABELA KODÓW I OZNACZEŃ – NOWE JPK_V7M I JPK_V7K

Lp. Kod w jpk SPRZEDAŻ
1 01 Alkohole
2 02 Paliwa
3 03 Oleje i smary
4 04 Wyroby tytoniowe i płyn do e- papierosów
5 05 Odpady
6 06 Elektronika
7 07 Pojazdy i części samochodowe
8 08 Metale szlachetne i nieszlachetne
9 09 Leki i wyroby medyczne
10 10 Budynki i budowle
11 11 Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych
12 12 Usługi niematerialne (w tym: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych,szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych(head offices,
reklamowych,badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i pracrozwojowych)
13 13 Transport i magazynowanie

Załącznik1_tabelka VDEK

Załącznik2_Powiązania_wyjaśnienie

Załącznik3_wykaz produktow leczniczych