Składka do ZUS

jest to świadczenie pieniężne, które pobiera zakład ubezpieczeń od ubezpieczających się w zakładzie. W zamian za to, ubezpieczający zyskuje należytą ochronę ubezpieczeniową. Obowiązek opłacania ubezpieczenia za osoby ubezpieczone ma płatnik składek. Płatnikiem składek w tym wypadku jest między innymi pracodawca w stosunku do pracowników i poborowych odbywających służbę zastępczą, a także jednostka organizacyjna bądź osoba fizyczna, pozostająca w stosunku prawnym z inną osobą fizyczną, co uzasadnia objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi. Wlicza się tu również przebywanie na urlopie macierzyńskim oraz wychowawczym lub też pobieranie zasiłku macierzyńskiego, wyłączając osoby, którym zasiłek macierzyński wypłaca zakład. Płatnikiem składek jest także jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne i wynagrodzenia. Także ubezpieczony, który zobowiązany jest do płacenia składek na własne ubezpieczenie społeczne. Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej oraz Powiatowy Urząd Pracy oraz inni.