Podatek dochodowy

jest to obowiązkowe świadczenie osoby prawnej bądź osoby fizycznej na rzecz państwa uzależnione od dochodu oraz wykorzystanych odliczeń. W praktyce podatek ten występuje najczęściej. Jego głównym założeniem jest powszechność opodatkowania. Wywodzi się z klasyfikacji podatków, biorąc pod uwagę źródła poboru podatku. Jako źródło określa się w takim wypadku dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Charakterystyczne dla podatków dochodowych jest ich opodatkowanie wielkości uzyskanego przychodu, która jest już ostatecznie znana. W Polsce wyróżnia się dwa modele tego typu podatku. Jest to model progresywny, który oznacza, że wraz ze wzrostem dochodu rośnie stawka podatkowa. Drugi model to model liniowy, określający podatek na poziomie niezależnym od wysokości uzyskiwanych dochodów. Występujący w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych obejmuje zasady rozliczania wedle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z kolei rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych oparte jest o zasady ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.