VAT

rzadziej używanym skrótem jest PTU czyli podatek od towarów i usług. Jest to podatek od wartości dodanej, podatek pośredni, który pobierany jest za każdym razem, gdy dochodzi do obrotu towarami bądź usługami. Wedle zastosowanej konstrukcji brak jest kaskadowego nakładania się podatku, dzięki zastosowaniu mechanizmu odliczania podatku, który został pobrany w poprzednich etapach obrotu. Opodatkowaniu VAT podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, a także wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. W trakcie ustalania obowiązku podatkowego, istotne znaczenie ma miejsce świadczenia. Podatnikami VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel jak i rezultaty takiej działalności. Wszelkie kwestie dotyczące obowiązku podatkowego VAT reguluje ustawa.