- jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

- gminy, powiaty, województwa, ich związki, państwowe, gminne, powiatowe, wojewódzkie jednostki budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, zakłady budżetowe, fundusze celowe, osoby zagraniczne, odziały i przedstawicielstwa etc.,

W przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, zasady rachunkowości mogą być wprowadzone, ale nie muszą, od początku roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość 1 200 000 w walucie polskiej.

Ważną zasadą jest to, że jeżeli podejmiemy się prowadzenia rachunkowości musimy dostosować się do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej i wszystkimi interpretacjami z nimi związanymi oraz ustawami i przepisami prawa obowiązującymi na terenie naszego kraju.