Co to jest ryczałt?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to nic innego niż forma opodatkowania niektórych przychodów, inna aniżeli ustalona ogólnie. Forma ta może być stosowana przez:

- osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

- osoby osiągające przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy bądź innych podobnych umów, pod warunkiem, że są zawierane, jako pozarolnicza działalność,

- osoby będące duchownymi.

By ubiegać się o podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego nasza działalność musi zawierać się w ogólnodostępnej liście działalności podlegających zryczałtowaniu, a także w przypadku wcześniejszego prowadzenia działalności w poprzednim roku przychody, jakie uzyskali nie były większe aniżeli 150 000 euro w przeliczeniu na walutę polską.

Ryczałt charakteryzuje się tym, iż w jego przypadku nie jest możliwe zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Osoby opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym mogą dokonywać odliczeń od przychodów:

- składek ZUS,

- dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,

- wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,

- darowizn,

- wydatków podatnika z tytułu użytkowania Internetu,

- składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne zapłaconych w innym państwie unijnym, aniżeli Polska.

Będąc podatnikiem działającym na tzn. ryczałcie ewidencjonowanym mamy obowiązek składowania niektórych dokumentów, w tym: dowodów zakupu, ewidencji przychodów, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencje wyposażenia, karty przychodów.

Jeżeli rozpoczynamy działalność gospodarczą, niezbędne oświadczenie o chęci opodatkowania w formie ryczałtu wybieramy już w czasie rejestracji naszej działalności na druku CEIDG. Jeżeli z niewiadomych przyczyn nie zrobiliśmy tego, a chcemy być opodatkowani ryczałtowo, musimy złożyć odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej naczelnikowi urzędu skarbowego, któremu podlegamy – nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.