Co to jest amortyzacja?   

Amortyzacja to nic innego jak proces utraty wartości majątku trwałego, wywołany jego zużyciem fizycznym, które powstaje na skutek eksploatacji oraz zużyciem ekonomicznym powstałym wskutek postępu technicznego, związanego z możliwością nabycia na rynku nowych maszyn, urządzeń zaawansowanych technologicznie tańszych w eksploatacji, maszyn pozwalających uzyskać produkty lepsze i trwalsze etc. Utrata wartości przenoszona jest na wartość produktów wytworzonych w czasie wykorzystywania amortyzowanego majątku trwałego.

Amortyzacji podlegają wszystkie środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w obcych środkach trwałych, budynki, budowle na cudzym gruncie, inne składniki majątku, które nie stanowią własności podatnika, aczkolwiek spełniają przesłanki, co do bycia środkami trwałymi o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą albo oddane do używania, którego podstawą jest umowa najmu, dzierżawy, leasingu. Odpisów amortyzacyjnych nie uwzględniamy w przypadku eksponatów muzealnych dzieł sztuki, gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą odkrywkową. Amortyzacja następuje po przyjęciu środka na stan, w miesiącu następującym po miesiącu wpisania do ewidencji. Zakończenie amortyzacji powstaje wtedy, gdy odpisy amortyzacyjne zrównają się wartości początkowej bądź środek został postawiony w stan likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.

Istnieje kilka metod amortyzacji:

- liniowa,

- degresywna,

- naturalna,

- progresywna,

- marży przychodów,

- inwentarzowa,

- grupowa.

Prawo polskie nie narzuca konkretnej metody, jaką przedsiębiorca musi wybrać. Przepisy mówią nam jedynie o najkorzystniejszej formie amortyzacji, a także określają sposób jej liczenia. Na postęp amortyzacji ma wpływ okres ekonomicznej użyteczności środka, liczba zmian, na których jest wykorzystywany, tempo postępu technologicznego, prawne i inne ograniczenia czasu użytkowania, wydajność, wartość rezydualna etc.