Kto musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

O tym, kto musi prowadzić księgę przychodów i rozchodów mówi art. 24a ustawy o PIT oraz art. 2 ustawy o rachunkowości. Te dwa przepisy wyróżniają szereg jednostek, które mają obowiązek prowadzić powyższą księgę. Należą do nich:

- osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, gdy ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1 200 000 euro w walucie polskiej,

- podatnicy będący armatorami w myśl ustawy o podatku tonażowym, prowadzący działalność opodatkowaną podatkiem tonażowym oraz inną działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym,

- osoby wykonujące działalność na podstawie umów agencyjnych oraz umów na warunkach zlecenia,

- osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, w przypadku, gdy zgłosiły one chęć prowadzenia ksiąg,

- duchowni, którzy zrzekli się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Ustawa wyróżnia również osoby, które nie są zobligowane do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Należą do nich:

- osoby opłacające podatek dochodowy w formie ryczały ewidencjonowanego,

- osoby wykonujące usługi przewozu osób i towarów taborem konnym,

- osoby wykonujące zawód adwokata, ale tylko w zespole adwokackim,

- osoby dokujące sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

Dodatkowo przepisy mówią, że osoba fizyczna, spółka cywilna osób fizycznych, spółka jawna osób fizycznych bądź spółka partnerska może, ale nie musi prowadzić księgi przychodów i rozchodów. Jeżeli się na to zdecyduje prowadzenie księgi staje się jej obowiązkiem od początku następnego roku podatkowego, niezależnie od przychodów z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy, (czyli nawet wtedy, gdy te są mniejsze od 1 200 000 euro w przeliczeniu na walutę polską).

W powyższym przypadku osoba bądź wspólnicy spółki zobowiązani są przed rozpoczęciem roku podatkowego zawiadomić o fakcie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego.