Bilans

Bilans jest jednym z podstawowych i obowiązkowych sprawozdań, jakie każda zarejestrowana działalność gospodarcza musi wykazywać w danym okresie obrachunkowym (może być nim rok kalendarzowy albo inny okres dwunastu miesięcy). Bilans stanowi pewien rodzaj wykazu wszelkich zysków oraz strat w danym czasie prowadzenia firmy, jest też jednocześnie obrazem jej całościowej sytuacji finansowej i informacją o wszystkich kosztach i dochodach. Bilans zwykle sporządzany jest przez firmową księgową, która jest odpowiedzialna za otwarcie bilansu (np. na początku danego roku) oraz za jego zamknięcie na koniec. Bilans zwykle sporządzany jest w dość złożonej formie tabelarycznej, gdzie z jednej strony wykazywane są wszelkie aktywa firmowe, zaś z drugiej- jej pasywa. Na samym dole uzyskujemy sumy obu tych tabel, które muszą być takie same. Przykładami aktywów mogą być np. środki trwałe (budynki, nieruchomości, auta firmowe), należności, inwestycje, wartości niematerialne (np. licencje) czy rozliczenia. Z kolei pasywami określamy wszelkie środki finansowe oraz sposoby ich uzyskania, np. własne środki i zasoby, kredyty i pożyczki bankowe, fundusze, dotacje, rezerwy, kapitał zagraniczny i inne.

                    Bilans jest zwykle prowadzony przez większe firmy i przedsiębiorstwa, które wybrały lub, ze względu na przepisy prawne, przyjęły obowiązek prowadzenia tzw. księgowości pełnej. Księgowość ta charakteryzuje się wieloma złożonymi czynnościami, mającymi za zadanie w dokładniejszy i wierniejszy sposób ukazać kondycję i sytuację finansową firmy.