Inwentaryzacja

Inwentaryzacja jest swoistym rodzajem procedury rachunkowej, mającej na celu opracowanie spisu wszystkich przedmiotów oraz środków finansowych należących do majątku firmy na określony dzień. Proces ten może mieć wiele rodzajów i przebiegać w inny sposób, lecz zwykle idea wykonywania tej czynności pozostaje ta sama, mianowicie określenie faktycznego stanu majątku firmowego oraz jego przydatności, a także ocena strat wynikających np. z kradzieży, uszkodzeń, zniszczeń itp. Inwentaryzacja nosi też często określenie inwentaryzacji środków trwałych i polega na zliczaniu obecnie posiadanej ilości rzeczy wchodzących w skład majątku firmowego i podrównanie jej ze składem początkowym. Inwentaryzacja ma także na celu wycenę firmowych środków trwałych oraz sprawdzenie ich faktycznego stanu z właściwymi dokumentami. Czynności inwentaryzacyjne mogą także dotyczyć stanu zobowiązań finansowych przedsiębiorstwa na dany dzień czy też posiadanych środków na rachunkach.

                    Inwentaryzację można przeprowadzać w różnorodny sposób. W przypadku niewielkiej struktury firmy zwykle wykonuje się to ręcznie, zaś w dużych przedsiębiorstwach służą go tego elektroniczne urządzenia kompatybilne z komputerami. Dzięki temu praca przebiega dużo szybciej, płynniej i od razu zostaje odpowiednio zapisana. Dużym ułatwieniem są także specjalne programy komputerowe do przeprowadzania inwentaryzacji, które umożliwiają od razu porównanie zliczonych rzeczy z ich pierwotnie zaewidencjonowanym stanem, np. w sklepie, po przyjęciu towaru.