Wszystkie podmioty wchodzące w skład holdingu (przedsiębiorstwo matka i firmy córki), muszą posiadać niezależną osobowość prawną.

Niedopuszczalną jest sytuacja, w której holding nie utożsamia się z innymi podmiotami w strukturze, akceptując jedynie firmę matkę. Wynika to z tego, że w polskim prawie strukturę zwaną holdingiem tworzyć mogą, co najmniej dwa podmioty, zwane dalej podmiotem kontrolującym oraz podmiotem kontrolowanym.

Holding w Polsce sklasyfikować możemy na podstawie wielu różnych kryteriów. Według kryterium branżowo-obszarowego wyróżnić możemy:

  • holding horyzontalny – wyróżnia działanie w obszarze tej samej dziedziny,
  • holding wertykalny – jednoczący firmy według schematu powiązań gospodarczych,
  • holding diagonalny – zrzeszający zupełnie niepowiązane ze sobą gałęzie gospodarki,

Inne kryterium, którego specyfiką jest działanie o zasięgu terytorialnym, charakteryzuje:

  • holding krajowy – firma matka funkcjonuje wyłącznie na terenie danego kraju,
  • holding zagraniczny – utworzony w kraju, lecz funkcjonujący po za jego granicami,

holding międzynarodowy – tworzone z reguły przez duże podmioty, działające na obszarze co najmniej trzech krajów.