Przepisy prawa podatkowego mówią również, że roczna stawka amortyzacyjna środka trwałego może różnić się od stawki ustalonej na potrzeby rachunkowości. Docelowo można zmienić stawkę amortyzacyjną. Zmiany należy wprowadzić w życie od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego bądź od miesiąca, w którym środki zostały wprowadzone do ewidencji. O ile z obniżaniem stawki nie ma problemu, o tyle podwyższanie stawki dotyczy ściśle określonych środków trwałych – budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych i w warunkach złych, maszyn, urządzeń oraz środków transportu używanych znacznie bardziej intensywnie, aniżeli w warunkach normalnych, a także maszyn i urządzeń, które poddane są szybkiemu postępowi technicznemu.