Przedsiębiorca nie może dowolnie zaprzestać naliczania odpisów amortyzacyjnych nawet, gdy koszty firmy przewyższają jej przychody. W tym przypadku warto postarać się o obniżenie stawek amortyzacyjnych. Amortyzacji podlegają zarówno budowle, budynki, jak i lokale będące odrębną wartością, maszyny, urządzenia i środki transportu, a także inne przedmioty stanowiące własność bądź współwłasność przedsiębiorcy, nabyte bądź wytworzone, kompletne oraz zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania (zakupu lub produkcji) i przede wszystkim o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym aniżeli rok na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Amortyzacji podlegają także inwestycje w obcych środkach trwałych, środki trwałe niebędące własnością/współwłasnością przedsiębiorcy, aczkolwiek wykorzystywane w danej działalności gospodarczej (leasing kapitałowy) oraz tabor transportu morskiego w budowie, wartości niematerialne i prawne (zgodnie z przepisami art. 22b i art. 16b), wartość firmy i koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym