Przedsiębiorca, który przekroczy wyżej wspomniany próg 2 mln euro zmuszony będzie sporządzać odpowiednią dokumentacje z tym związaną przez co najmniej 2 kolejne lata podatkowe. Za każdym razem, gdy podatnik przekroczy „magiczną cyfrę” 2 mln euro przychodów/kosztów będzie musiał sporządzać przez 2 kolejne lata podatkowe odpowiednią dokumentacje, nawet jeżeli rok później jego przychody/koszty będą mniejsze aniżeli założony limit.

  1. Raje podatkowe

Podatnik zobowiązany będzie przygotowywać niezbędną dokumentacje zarówno w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi, jak transakcji z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania/siedzibę w raju podatkowym. W tym przypadku ustawa odnosi się do wszystkich relacji między podmiotami powiązanymi i niezależnymi, bez uwzględnienia progu 2 mln euro przychodów/kosztów.

Dokumentacja

Podmiot zobowiązany będzie przygotować odpowiednią dokumentację, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z dwóch przesłanek:

  1. Przychody/koszty przekroczą w roku poprzedzającym dany rok podatkowy (zgodnie z ustawą o rachunkowości) 2 mln euro;
  2. Realizowane były transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość „przekracza określone progi wskazane w ustawie”. Wartość tych progów zależna jest, tak jak wspomniane było wyżej, od skali działalności podatnika.

Rozszerzeniu uległ zakres podstawowej dokumentacji podatkowej. Od 2017 roku dokumentacja podatkowa winna zawierać następujące elementy:

  • dokładny opis transakcji z uwzględnieniem jej rodzaju, przedmiotu, wszystkich danych finansowych;
  • dane identyfikujące podmioty powiązane;
  • dane dotyczące stron transakcji – pełnione funkcje, angażowane aktywa, ewentualne ryzyko;
  • metodę i sposób kalkulacji dochodu/straty podatnika – szczegółowo, czyli z przedstawieniem algorytmu, sposobem kalkulacji rozliczeń oraz dokładnym uzasadnieniem;
  • informacje o strategii gospodarczej podatnika;
  • umowę dotyczącą transakcji;
  • porozumienia w sprawie podatku dochodowego dotyczącego oczywiście wskazanej transakcji (tylko przy porozumieniu z zagranicznymi władzami podatkowymi).

Nowelizacja ustawy o PIT i ustawy o CIT w zakresie dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi ma na celu ujednolicenie obowiązujących w naszym kraju przepisów z prawem Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania dochodów z oszczędności oraz systemu opodatkowania w spółkach powiązanych. Z dniem 1 stycznia 2017 roku w życie wchodzi: art. 1 pkt 3, 4, 7 i 11, art. 2 pkt 1, 2, 3 i 6 w zakresie dotyczącym art. 27 ust. 5 i 8, art. 4, art. 10 oraz art. 11.