1.Mechanizm odwróconego obciążenia VAT

O odwróconym obciążeniu VAT mówią przepisy UE (dyrektywa 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.). Zgodnie z unijnym prawem, obowiązek rozliczania podatku przeniesiony został z dostawcy na nabywcę. Osobą zobowiązaną do zapłaty VAT nie jest zatem podatnik dokonujący dostawy towarów bądź świadczenia usług, a ich nabywca. Polska po raz pierwszy skorzystała z niniejszych przepisów w 2011 roku w odniesieniu do obrotu złomem oraz uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych – nowelizacją ustawy o VAT z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz. U. Nr 64, poz. 332). W 2011 wprowadzony został także do przepisów ustawy VAT załącznik nr 11, zawierający katalog towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia, opisanych za pomocą kodów PKWiU. Z czasem katalog ten uległ rozszerzeniu.

  1. 2.Złoto, srebro, biżuteria oraz procesory

Nowelizacja, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku rozszerza wspomniany katalog o nowe towaru. Modyfikacji ulega zatem załącznik nr 11 do ustawy o VAT. W nowym roku do towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia dołączą: złoto, srebro, biżuteria oraz procesory. Dokładniej rzecz ujmując wygląda to tak:

- srebro – nieobrobione plastycznie, w postaci półproduktu, w postaci proszku;

- złoto – nieobrobione plastycznie, w postaci półproduktu, w postaci proszku, o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych;

- biżuteria – biżuteria, jej części, pozostałe wyroby jubilerskie, części pozostałych wyrobów jubilerskich – ze złota o próbie mniejszej niż 325 tysięcznych i srebra bądź platerowane metalem szlachetnym części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota o ww. próbie i srebra – niewykończone/niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii;

- procesory – prawdopodobnie z limitem kwotowym w wysokości 20 000 zł, po przekroczeniu którego transakcje objęte będą mechanizmem odwróconego obciążenia – podobnie jak w przypadku niektórych towarów z działu elektroniki np. komputerów przenośnych oraz konsol do gier.

  1. 3.Niektóre usługi budowlane

Projekt przewiduje także objęcie mechanizmem odwróconego obciążenia niektóre usługo związane z rynkiem budowlanym, ale tylko gdy spełnione są warunki:

  1. 1.Usługodawcą jest podatnik, zgodnie z art. 15 ustawy o VAT, którego sprzedaż nie jest zwolniona od podatku zgodnie z art. 113 ust. 1 i 9;
  2. 2.Usługobiorcą jest podatnik, zgodnie z art. 15 ustawy o VAT, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny.

Przepisy o odwrotnym obciążeniu dotyczyć będą usługodawców, którzy świadczą usługi jako podwykonawca. Zmiany:

Poz.

Symbol PKWiU

Rodzaj usługi objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (zał. Nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług)

1.       

bez względu na Usługi symbol PKWiU

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266 i542)

2.       

41.00.30.0

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków. przebudową lub remontem istniejących budynków)

3.       

43.11.10.0

Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych

4.       

43.12.11.0

Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych

5.       

43.12.12.0

Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi

6.       

43.13.10.0

Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

7.       

43.21.10.1

Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu

8.       

43.21.10.2

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych

9.       

43.22.1 1.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno -kanalizacyjnych i odwadniających

10.    

43.22.12.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

11.    

43.22.20.0

Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych

12.    

43.29.11.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji

13.    

43.29.12.0

Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń

14.    

43.29.1 9.0

Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane

15.    

43.31.10.0

Roboty tynkarskie

16.    

43.32.10.0

Roboty instalacyjne stolarki budowlanej

17.    

43.33.10.0

Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian

18.    

43.33.21.0

Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem

19.    

43.33.29.0

Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane

20.    

43.34.10.0

Roboty malarskie

21.    

43.34.20.0

Roboty szklarskie

22.    

43.39.1 1.0

Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

23.    

43.39.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

24.    

43.91.1 1.0

Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych

25.    

43.91.19.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich

26.    

43.99.10.0

Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

27.    

43.99.20.0

Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań

28.    

43.99.30.0

Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali

29.    

43.99.40.0

Roboty betoniarskie

30.    

43.99.50.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych

31.    

43.99.60.0

Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia

32.    

43.99.70.0

Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych

33.    

43.99.90.0

Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

34.    

bez względu na symbol PKWiU

Wypożyczanie konstrukcji i maszyn budowlanych wraz z operatorami i wynajem personelu dla tych usług