UWAGA! Powyższe weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. Prawodawca nie uwzględnił żadnych wyjątków w tej kwestii, a więc do nowych regulacji musi dostosować się każdy, kogo przepisy dotyczą. Pierwszy druk VAT-UE za okres miesięczny w formie elektronicznej należy złożyć za styczeń 2017 roku.

 1. 3.Pozostałe informacje o VAT-UE

- Powyższe regulacje mają zastosowanie nie tylko do informacji podsumowujących VAT-UE, ale również do ich korekt. Wszystkie nieprawidłowości wykryte na złożonej informacji podsumowującej powinny być natychmiastowo skorygowane.

- Zgodnie z nowymi przepisami, informację podsumowującą VAT-UE należy złożyć do 25-tego dnia miesiąca, następującego po okresie, który jest rozliczany.

Dodatkowe warunki dotyczące kaucji gwarancyjnej i odpowiedzialności solidarnej

 1. 1.Stan prawny na 2016:

W 2016 roku solidarna odpowiedzialność podatkowa nabywców (załącznik nr 13 do ustawy o VAT) obejmowała następujące towary:

 • Niektóre wyroby stalowe (nieobjęte mechanizmem odwróconego obciążenia);
 • Paliwa;
 • Materiały eksploatacyjne do drukarek;
 • Niektóre metale szlachetne, a także części biżuterii i wyrobów jubilerskich z tychże metali;
 • Cyfrowe aparaty fotograficzne.

Nabywca o statusie podatnika podatku VAT odpowiadał solidarnie z podmiotem dokonującym dostawy towarów (zgodnie z załącznikiem nr 13 do ustawy o VAT) za zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę na rzecz podatnika. Odpowiedzialność solidarna mogła być zastępowana w następujących przypadkach:

 • Wartość towarów nabywanych od podmiotu dokonującego dostawy, przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50 000 złotych (bez uwzględnienia kwoty podatku) oraz
 • W chwili dokonania dostawy, podatnik miał pewność bądź uzasadnione przypuszczenia, iż całkowita należność z tytułu podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę bądź jej część, nie zostanie wpłacona do urzędu skarbowego.

Odpowiedzialność solidarna nie miała zastosowania, gdy dostawca złożył kaucję gwarancyjną w odpowiedniej wysokości.

Kaucja gwarancyjna odpowiadała co najmniej 1/5 kwoty podatku VAT należnego przypadającego na dostawę dokonaną w danym miesiącu na rzecz podatnika, aczkolwiek nie mogła być niższa niż 200 000 złotych dla dostaw innych aniżeli paliwa i 1 000 000 złotych w przypadku dostaw paliwa.

Instytucja odpowiedzialności podatkowej nie miała zastosowania:

 • Do nabycia wyżej wspomnianych towarów, jeżeli nabycie te było dokonywane na stacjach paliw bądź stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów używanych przez podatników nabywających te towary, do napędu tych pojazdów, a także w przypadku dostawy towarów, gdzie podatnik dostarcza gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych.
 • Gdy powstanie zaległości podatkowej nie wiązało się z uczestnictwem dostawcy towarów w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.
 • Gdy podatnik wykaże, że okoliczności towarzyszące dostawie nie miały wpływu na niezapłacenie podatku.
 1. 2.Od 1 stycznia 2017:

Nowe przepisy znacząco modyfikują dotychczasowe rozwiązania z zakresu odpowiedzialności solidarnej i kaucji gwarancyjnej. Nowelizacja wprowadza dodatkowy warunek, który musi być spełniony, aby podatnik nabywający towary (zgodnie z załącznikiem n 13 do ustawy) był zwolniony z odpowiedzialności solidarnej. Co więcej, w przypadku obrotu paliwami jako warunek uwolnienia nabywcy od odpowiedzialności solidarnej, przewiduje się posiadanie przez dostawcę, na dzień poprzedzający dostawę, wymaganych w wykonywaniu działalności dokumentów (koncesji).

Podatnicy nabywający towary wymienione w poz. 1-9 oraz 12-2 1 załącznika nr 13 do ustawy o VAT (inne niż paliwa) mogą uwolnić się od ewentualnej odpowiedzialności solidarnej, w przypadku, gdy na dzień dokonania dostawy towarów zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:

 • Podmiot dokonujący dostawy był wymieniony w wykazie, zgodnie z art. 105c ust. 1;
 • Wysokość kaucji gwarancyjnej, zgodnie z art. 105b ust. 1 wynosi co najmniej 1/5 podatku należnego przypadającego na dostawy w danym miesiącu, dokonane na rzecz podatnika bądź kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 złotych;
 • Podatnik nabywający towary dokonał za nie, całość zapłaty na rachunek bankowy instytucji, mającej siedzibę na terytorium RP bądź rachunek w SKOK, której jest on członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym (NOWOŚĆ).

Podatnicy nabywający towary wymienione załącznika nr 13 do ustawy o VAT (paliwa) mogą uwolnić się od ewentualnej odpowiedzialności solidarnej, w przypadku, gdy na dzień dokonania dostawy towarów zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:

 • Podmiot dokonujący dostawy był wymieniony w wykazie, zgodnie z art. 105c ust. 1;
 • Wysokość kaucji gwarancyjnej, zgodnie z art. 105b ust. 1 wynosi co najmniej 1/5 podatku należnego przypadającego na dostawy w danym miesiącu, dokonane na rzecz podatnika bądź kaucja ta wynosiła co najmniej 10 000 000 złotych;
 • Podmiot dokonujący dostawy posiadał na dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy koncesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw towarów (NOWOŚĆ).
 • Podatnik nabywający towary dokonał za nie, całość zapłaty na rachunek bankowy instytucji, mającej siedzibę na terytorium RP bądź rachunek w SKOK, której jest on członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym (NOWOŚĆ).

Rozszerzony został także zakres odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania podatkowe dostawcy z tytułu następujących transakcji:

- dyskami twardymi;

- pamięciami półprzewodnikowymi SSD;

- folią typy stretch.

Nowe warunki dotyczące kaucji gwarancyjnej;

Od tego roku kaucję gwarancyjną będzie mógł złożyć podatnik, który na dzień składania kaucji NIE JEST w trakcie:

 • Postępowania restrukturyzacyjnego;
 • Postępowania upadłościowego;

W przypadku podatników, którzy dokonują obrót paliwami, kaucję gwarancyjną może złożyć podmiot, który posiada koncesje wymagane przy tej działalności gospodarczej. Aby podmiot został wpisany do wykazu musi posiadać rachunek bankowy, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, na którego dokonywana jest zapłata z tytułu dostawy towarów oraz upoważnienie banku lub SKOKu do przekazywania organom podatkowym i kontroli skarbowej informacji o wszystkich transakcjach dokonywanych na tym rachunku.