Oczywiście, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustalone wcześniej wynagrodzenie członka zarządu czy rady nadzorczej uwzględniało wszystkie koszty związane z pełnieniem tej funkcji – również koszty podróży służbowych.

Same zasady wypłacania członkom zarządu oraz rad nadzorczych należności z tytułu podróży służbowych każda spółka określa odrębnie, z możliwością sugerowania się rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167). Rozporządzenie to uwzględnia m.in. wysokość diety pracowników w przypadku podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Warto podkreślić, że inne zasady dotyczą jednostek, które są jednocześnie członkami zarządu/rad nadzorczych oraz pracownikami, a inne tych, które są wyłącznie członkami zarządu i rad nadzorczych.