Warunek dotyczący zatrudnienia 3 pracowników nie musi być spełniony od razu:
• dla podatników rozpoczynających działalność wystarczający jest wzrost zatrudnienia corocznie o co najmniej jednego zatrudnionego – począwszy od drugiego roku podatkowego – aż do osiągnięcia wymaganego poziomu 3 pracowników.
• dla małych podatników – w pierwszym roku podatkowym warunek będzie spełniony, jeżeli podatnik zatrudnia co najmniej 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.
Ograniczenia dla skorzystania dla firm powstałych z przekształcenia do 24 miesięcy od przekształcenia.
Przedsiębiorca będzie mógł wybrać nowy system opodatkowania na 4 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie będzie możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z tego systemu, przedsiębiorca wciąż będzie spełniał wymagane kryteria.
Niespełnienie warunków skutkuje utratą prawa do stosowania CIT estońskiego – w zależności od tego, który warunek nie został spełniony traci się wstecz lub od roku kolejnego.
Ponowne przystąpienie po utracie prawa możliwe będzie dopiero po 3 latach.
Podatek CIT płacony jest w momencie wypłaty dywidend lub innych wypłat. Wysokość podatku CT – 15% (dla małych podatników) lub 25% - możliwość obniżenia o 5%, czyli odpowiednio 10% i 20%.
Dodatkowo udziałowcy płacą 19% PIT ale podatek ten pomniejszany jest o wysokość opłaconego CIT, więc pomimo wyższej stawki CIT w sumie wychodzi korzystniej.
Zysk z lat poprzednich wypłacany jest na starych zasadach.
Konieczne oświadczenie udziałowca o posiadanych udziałów w innych podmiotach powyżej 5%, z którymi dokonuje transakcji, które do urzędu skarbowego składane jest jedynie na żądanie.
Nowe rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorstw, które mają mniejsze możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego (np. otrzymania kredytów bankowych), i w związku z tym brakuje im środków na inwestycje. Większe firmy mają szersze możliwości pozyskania finansowania, które nie są dostępne dla mniejszych przedsiębiorstw.