Aby móc podpisać umowę o pracę i umowę zlecenie z jednym pracodawcą, należy spełnić kilka warunków:

  • Praca musi być rzeczywiście różna w charakterze i celu. Umowa o pracę powinna dotyczyć stałego lub długoterminowego zatrudnienia, a umowa zlecenia - wykonania określonej, jednorazowej usługi lub zadania.

  • Pracodawca musi mieć rzeczywistą potrzebę zatrudnienia pracownika na podstawie obu umów. Nie może to być próba obejścia przepisów prawa pracy lub uniknięcia np. obowiązku wypłaty należności związanych z umową o pracę.

  • Pracodawca musi przestrzegać przepisów dotyczących umów cywilnoprawnych. Umowa zlecenie musi spełniać wymogi określone w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o działalności gospodarczej, np. powinna być zawarta na piśmie, zawierać określenie stron, przedmiotu zlecenia, wynagrodzenia, terminu wykonania.

  • Pracodawca musi przestrzegać przepisów dotyczących płacy minimalnej, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, urlopu, itp. dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

  • Pracodawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Zawarcie umowy o pracę i umowy zlecenie z jednym pracodawcą może przynieść kilka korzyści dla obu stron:

  • Elastyczność: Umowa o pracę daje pracodawcy możliwość zatrudnienia pracownika na stałe lub dłuższy okres, natomiast umowa zlecenie pozwala na zatrudnienie pracownika na określony, jednorazowy projekt lub zadanie.

  • Brak odpowiedzialności: Umowa zlecenie pozwala pracodawcy uniknąć odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez pracownika w trakcie wykonywania zlecenia.

  • Możliwość wykorzystania specjalistycznej wiedzy: Umowa zlecenie pozwala pracodawcy na zatrudnienie specjalisty z danej dziedziny tylko na czas potrzebny do wykonania konkretnego projektu lub zadania.

  • Pracodawca może lepiej dopasować swoje potrzeby do wykwalifikowania pracownika i kompetencji.

Czy zawarcie umowy o prace i jednocześnie umowy zlecenie jest możliwe?

Podsumowując, zawarcie jednocześnie umowy o pracę i umowę zlecenie u jednego pracodawcy jest możliwe pod kątem prawnym, jeżeli dotyczą one innych czynności. Jeśli pracodawca chce zatrudnić pracownika na podstawie obu tych umów, powinien udowodnić, że praca, którą ma wykonywać pracownik, jest rzeczywiście inna w charakterze i celu niż ta określona w umowie o pracę. Należy pamiętać, że jeśli pracodawca nie spełnia wymogów prawnych, umowa zlecenie może zostać uznana za umowę o pracę, co wiąże się z konsekwencjami prawnymi dla pracodawcy. Dlatego też przed zawarciem takiej umowy warto skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. zatrudnienia, dobrym wyborem jest biuro rachunkowe świadczące kompleksowe usługi dla swoich klientów. 

Ponadto umowa zlecenie zawarta z pracodawcą, z którym zatrudniony pozostaje już w stosunku pracy, będzie podlegała wszystkim składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne wlicza się przychód osiągnięty z tytułu takiej umowy. Tym samym, wynagrodzenia z umowy o pracę i umowy zlecenie u jednego pracodawcy stanowią jedną podstawę do odprowadzenia składek ZUS.