CIT ESTOŃSKI

CIT ESTOŃSKI

RYCZAŁT OD DOCHODÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH (TZW. CIT ESTOŃSKI) – ZMIANY W OPODATKOWANIU CIT:
Od 1 stycznia 2021 r. firmy będą mogły się rozliczać z fiskusem w ramach tzw. estońskiego CIT.
Istotą rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa.
Na zmianie będą mogły skorzystać firmy, które poszukują środków na nowe inwestycje i rozwój biznesu.
Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach – termin złożenia zawiadomienia do 31.01.2021.
Zasady / dostępność CIT estońskiego:
• dotyczy wyłącznie spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), w której udziałowcami (akcjonariuszami) są wyłączenie osoby fizyczne.
• przychody przedsiębiorstwa za rok poprzedni (wraz z podatkiem VAT) nie mogą przekraczać rocznie 100 mln zł
• średnioroczne zatrudnienie 3 osoby (na umowę o pracę niebędących udziałowcami) lub ponoszenie miesięcznych wydatków na wynagrodzenia z tytułu innych umów, w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obciążonych PIT i ZUS).
• brak posiadania udziałów w innych podmiotach,
• nie dotyczy podmiotów prowadzących działalności finansowej oraz będących w restrukturyzacji, upadłości oraz likwidacji
• nie sporządza sprawozdań finansowych zgodnie z MSR
• których przychody pasywne w roku poprzednim nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
• brak jakichkolwiek wypłat z zysków na rzecz udziałowców – szeroko rozumiane – poza pożyczkami i wynagrodzenia nie wyższego niż 5 krotność przeciętnego wynagrodzenia.
• które wykazują nakłady inwestycyjne – co dwa lata 15% wartości środków trwałych na początek roku (z grupy 3 – 8 bez samochodów osobowych), nie mniej niż 20 000 PLN lub co 4 lata 33% nie mniej niż 50 000 zł.
• Inwestycje w fabrycznie nowe środki trwałe z wyłączeniem samochodów osobowych, samolotów, statków i helikopterów lub leasing finansowy.
• Zamiast wymogu inwestycyjnego – zwiększenie nakładów na wynagrodzenia nie mniej niż 20% ale nie mniej niż 30 000 zł

Warunek dotyczący zatrudnienia 3 pracowników nie musi być spełniony od razu:
• dla podatników rozpoczynających działalność wystarczający jest wzrost zatrudnienia corocznie o co najmniej jednego zatrudnionego – począwszy od drugiego roku podatkowego – aż do osiągnięcia wymaganego poziomu 3 pracowników.
• dla małych podatników – w pierwszym roku podatkowym warunek będzie spełniony, jeżeli podatnik zatrudnia co najmniej 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty.
Ograniczenia dla skorzystania dla firm powstałych z przekształcenia do 24 miesięcy od przekształcenia.
Przedsiębiorca będzie mógł wybrać nowy system opodatkowania na 4 lata z możliwością przedłużenia na kolejne 4-letnie okresy. Przedłużenie będzie możliwe, jeśli w ostatnim, czwartym roku korzystania z tego systemu, przedsiębiorca wciąż będzie spełniał wymagane kryteria.
Niespełnienie warunków skutkuje utratą prawa do stosowania CIT estońskiego – w zależności od tego, który warunek nie został spełniony traci się wstecz lub od roku kolejnego.
Ponowne przystąpienie po utracie prawa możliwe będzie dopiero po 3 latach.
Podatek CIT płacony jest w momencie wypłaty dywidend lub innych wypłat. Wysokość podatku CT – 15% (dla małych podatników) lub 25% - możliwość obniżenia o 5%, czyli odpowiednio 10% i 20%.
Dodatkowo udziałowcy płacą 19% PIT ale podatek ten pomniejszany jest o wysokość opłaconego CIT, więc pomimo wyższej stawki CIT w sumie wychodzi korzystniej.
Zysk z lat poprzednich wypłacany jest na starych zasadach.
Konieczne oświadczenie udziałowca o posiadanych udziałów w innych podmiotach powyżej 5%, z którymi dokonuje transakcji, które do urzędu skarbowego składane jest jedynie na żądanie.
Nowe rozwiązanie skierowane jest do przedsiębiorstw, które mają mniejsze możliwości pozyskiwania finansowania zewnętrznego (np. otrzymania kredytów bankowych), i w związku z tym brakuje im środków na inwestycje. Większe firmy mają szersze możliwości pozyskania finansowania, które nie są dostępne dla mniejszych przedsiębiorstw.