Umowa zlecenie — przepisy i stawka godzinowa

Umowa zlecenie — przepisy i stawka godzinowa


Umowa zlecenie to wciąż jedna z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych w kraju.
Przedsiębiorcy decydujący się na zatrudnienie pracowników w takiej formie umowy nie są
zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących urlopu wypoczynkowego, wypłaty
ekwiwalentu za urlop czy wypłaty wynagrodzenia za okres choroby. Umowa zlecenie to
umowa cywilnoprawna, która jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym, a nie Kodeksie Pracy.
W praktyce oznacza to, że pracownikowi przysługują prawa wynikające bezpośrednio z
treści umowy.
Umowy zlecenie nie dotyczy okres wypowiedzenia, a potencjalny pracownik może zerwać
umowę z dnia na dzień, bez uprzedzenia. Pomimo tego, pracodawca jest zawsze
zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej ochrony swoim pracownikom oraz musi
zagwarantować bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Od 2023 roku stawka godzinowa z
tytułu umowy zlecenie wynosi w pierwszym półroczu 22,80 zł, a później będzie obowiązywać
stawka 23,50 zł za jedną godzinę pracy. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia
ewidencji czasu przepracowanego przez swoich pracowników w taki sposób, aby organy
kontrolujące mogły bezproblemowo zweryfikować zastosowanie wymogów dotyczących
minimalnej stawki godzinowej.

 

Umowa o pracę — rodzaje, elementy i okres wypowiedzenia


Podstawową formą zatrudnienia pracowników jest umowa o pracę. Ta czynność prawna
będąca obecnie najkorzystniejszą formą zatrudnienia polega na złożeniu zgodnych
oświadczeń woli zarówno przez potencjalnych pracowników, jak i pracodawców. Forma
umowy o pracę zawsze jest przygotowana na piśmie i obliguje pracownika do wykonywania
konkretnych obowiązków na rzecz zatrudniającej firmy, pod okiem przełożonego.
Obowiązkiem pracodawcy jest stałe wypłacanie wynagrodzenia pracownikowi oraz
zagwarantowanie warunków pracy zgodnych z zasadami BHP. Ta forma umowy
zabezpiecza interesy obu stron, zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy, i może zostać
podpisana na okres próbny, czas określony lub nieokreślony, na zastępstwo lub czas
wykonywania konkretnego zadania. Biuro rachunkowe Kraków zwraca uwagę na to, iż
każda forma umowy o pracę musi posiadać szereg elementów:


● datę podpisania
● dane obu stron
● informacje o rodzaju i miejscu wykonywanych obowiązkach
● wymiar czasu pracy


Chcąc wypowiedzieć umowę o pracę podpisaną na czas nieokreślony, czyli zakończyć
istniejący stosunek pracy, należy przepracować 2 tygodnie w przypadku zatrudnienia
krótszego niż pół roku, 1 miesiąc, jeśli zatrudnienie trwało minimum 6 miesięcy oraz 3
miesiące, jeśli pracobiorca pracuje w danej firmie co najmniej 3 lata. Jeśli decydujesz się na
rozwiązanie umowy o pracę w okresie próbnym, to Twój okres wypowiedzenia będzie
wynosić 3 robocze dni w przypadku umowy podpisanej na krócej niż 2 tygodnie. Natomiast
w przypadku podpisania umowy na okres próbny trwającej dłużej niż 2 tygodnie to
wypowiedzenie obowiązuje w wysokości jednego tygodnia.


Umowa o pracę czy umowa zlecenie? Wady i korzyści


Poszukując nowego miejsca pracy, warto wcześniej zorientować się, jaki rodzaj umów
cywilnoprawnych oferuje konkretna firma. Od formy zatrudnienia zależy nie tylko wysokość
wynagrodzenia, ale także dostępność różnego rodzaju przywilejów. Umowa o pracę to
zdecydowanie najkorzystniejsza opcja, która zapewnia m.in. ochronę przed zwolnieniem
kobiet w ciąży, ochronę przedemerytalną, prawo do urlopu oraz prawo do regularnego
wynagrodzenia. Oprócz tego podczas trwania umowy o pracę część składek jest opłacana
przez pracodawcę — mowa tu o częściowych składkach emerytalnych i rentowych, całości
składek wypadkowych, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych.

Do wad umowy o pracę z całą pewnością można zaliczyć obowiązek osobistego
świadczenia pracy, co oznacza brak możliwości zlecenia obowiązków komuś innemu, pracę
pod nadzorem pracodawcy oraz odbywanie obowiązków w miejscu ściśle określonym przez
firmę i podanym w podpisanym kontrakcie. Jeśli mówimy o umowie zlecenie, jak wykazuje
biuro rachunkowe, dużą zaletą są niższe składki na ZUS, brak ściśle określonego czasu
pracy oraz często możliwość pracy w dowolnym miejscu, na jakie zdecyduje się pracownik.
Warto jednak pamiętać, że typowa zleceniówka oprócz braku prawa do wynagrodzenia za
nadgodziny czy braku prawa do tradycyjnego wypowiedzenia trwającej umowy i odprawy,
nie wlicza się do stażu pracy. Przewaga konkretnej formy zatrudnienia nad drugą to kwestia
indywidualna, gdyż to, co dla jednego pracownika stanowi zaletę, dla drugiego może być
wadą.