Umowa o pracę i umowa zlecenia z jednym pracodawcą

Umowa o pracę i umowa zlecenia z jednym pracodawcą

W aktualnym porządku prawnym obowiązujące przepisy prawa pracy dopuszczają zawieranie z pracownikiem tylko jednej umowy o pracę. W niektórych przypadkach istnieje jednak możliwość zawarcia z zatrudnionym drugiej umowy. Jedną z trudniejszych kwestii jest oszacowanie, czy podpisanie dwóch różnych umów jednocześnie nie wchodzi ze sobą w konflikt. Najczęściej zawierane umowy to umowa o pracę oraz umowa zlecenie. W teorii możliwe jest zawarcie umowy o pracę i umowy zlecenia z jednym pracodawcą, jednak takie rozwiązanie musi być zgodne z prawem i powinno być uzasadnione rzeczywistymi potrzebami pracodawcy i pracownika. Z pomocą przyjdzie biuro rachunkowe Kraków, świadczące specjalistyczną pomoc w zakresie prawa pracy.

 

Czym się różnią?

Umowa o pracę jest rodzajem umowy, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika na stałe lub na określony czas, przy czym pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem. Umowa ta wiąże się z szeregiem obowiązków i uprawnień dla obu stron. Umowa zlecenie jest natomiast rodzajem umowy cywilnoprawnej, w której zlecający (pracodawca) zleca wykonanie określonej usługi zleceniobiorcy (pracownikowi), przy czym zleceniodawca nie ma wpływu na sposób wykonania i nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie zlecenia. Należy jednak pamiętać, że umowy cywilnoprawne są uznawane za mniej korzystne dla pracownika, ponieważ pracownik zatrudniony na podstawie takiej umowy nie jest objęty takimi samymi prawami i przywilejami jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zawsze warto zasięgnąć porady i odwiedzić biuro rachunkowe lub skontaktować się z ekspertami przez internet.

 

Aby móc podpisać umowę o pracę i umowę zlecenie z jednym pracodawcą, należy spełnić kilka warunków:

  • Praca musi być rzeczywiście różna w charakterze i celu. Umowa o pracę powinna dotyczyć stałego lub długoterminowego zatrudnienia, a umowa zlecenia - wykonania określonej, jednorazowej usługi lub zadania.

  • Pracodawca musi mieć rzeczywistą potrzebę zatrudnienia pracownika na podstawie obu umów. Nie może to być próba obejścia przepisów prawa pracy lub uniknięcia np. obowiązku wypłaty należności związanych z umową o pracę.

  • Pracodawca musi przestrzegać przepisów dotyczących umów cywilnoprawnych. Umowa zlecenie musi spełniać wymogi określone w Kodeksie cywilnym oraz ustawie o działalności gospodarczej, np. powinna być zawarta na piśmie, zawierać określenie stron, przedmiotu zlecenia, wynagrodzenia, terminu wykonania.

  • Pracodawca musi przestrzegać przepisów dotyczących płacy minimalnej, ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, urlopu, itp. dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

  • Pracodawca musi przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji.

Zawarcie umowy o pracę i umowy zlecenie z jednym pracodawcą może przynieść kilka korzyści dla obu stron:

  • Elastyczność: Umowa o pracę daje pracodawcy możliwość zatrudnienia pracownika na stałe lub dłuższy okres, natomiast umowa zlecenie pozwala na zatrudnienie pracownika na określony, jednorazowy projekt lub zadanie.

  • Brak odpowiedzialności: Umowa zlecenie pozwala pracodawcy uniknąć odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez pracownika w trakcie wykonywania zlecenia.

  • Możliwość wykorzystania specjalistycznej wiedzy: Umowa zlecenie pozwala pracodawcy na zatrudnienie specjalisty z danej dziedziny tylko na czas potrzebny do wykonania konkretnego projektu lub zadania.

  • Pracodawca może lepiej dopasować swoje potrzeby do wykwalifikowania pracownika i kompetencji.

Czy zawarcie umowy o prace i jednocześnie umowy zlecenie jest możliwe?

Podsumowując, zawarcie jednocześnie umowy o pracę i umowę zlecenie u jednego pracodawcy jest możliwe pod kątem prawnym, jeżeli dotyczą one innych czynności. Jeśli pracodawca chce zatrudnić pracownika na podstawie obu tych umów, powinien udowodnić, że praca, którą ma wykonywać pracownik, jest rzeczywiście inna w charakterze i celu niż ta określona w umowie o pracę. Należy pamiętać, że jeśli pracodawca nie spełnia wymogów prawnych, umowa zlecenie może zostać uznana za umowę o pracę, co wiąże się z konsekwencjami prawnymi dla pracodawcy. Dlatego też przed zawarciem takiej umowy warto skonsultować się z prawnikiem lub specjalistą ds. zatrudnienia, dobrym wyborem jest biuro rachunkowe świadczące kompleksowe usługi dla swoich klientów. 

Ponadto umowa zlecenie zawarta z pracodawcą, z którym zatrudniony pozostaje już w stosunku pracy, będzie podlegała wszystkim składkom na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne wlicza się przychód osiągnięty z tytułu takiej umowy. Tym samym, wynagrodzenia z umowy o pracę i umowy zlecenie u jednego pracodawcy stanowią jedną podstawę do odprowadzenia składek ZUS.