Strefa wiedzy

Odmowa rejestracji na potrzeby VAT. Sankcje za nierzetelne rozliczanie VAT.

Odmowa rejestracji na potrzeby VAT

odmowa rejestracji na potrzeby vatZgodnie z art. 96 ust. 4a:

Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania podmiotu o takiej odmowie, jeżeli:

  1. 1.dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub
  2. 2.podmiot ten nie istnieje lub
  3. 3.mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub
  4. 4.podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Uwaga! Podmiot będzie rejestrowany jako podatnik VAT czynny bądź zwolniony (na jego wniosek) przez naczelnika urzędu skarbowego dopiero po weryfikacji danych zawartych w zgłoszeniu rejestracyjnym. Jeżeli podczas rejestracji wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości prowadzące do przesłanki opisanej powyżej, podmiot nie zostanie zarejestrowany. Dotychczas powyższe regulacje dotyczyły wyłącznie podmiotów zarejestrowanych.

Sankcje za nierzetelne rozliczanie VAT

Wprowadzone w 2017 roku zmiany w zakresie VAT zakładają przywrócenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie VAT. Przywróceniu ulega sankcja administracyjna (w przypadku zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty zwrotu podatku, niewpłacenia należnego zobowiązania fiskusowi, niezłożenia deklaracji VAT).

Sankcje podatkowe, zwane administracyjnymi za nierzetelne rozliczanie VAT, będą nakładane na podatnika w następujących przypadkach:

Więcej…

 

Obowiązek składania VAT-UE wyłącznie elektronicznie i za okresy miesięczne

obowizek skadania vat-ue  w 2017rW 2017 roku zmianie uległy przepisy w zakresie składania VAT-UE. Od 1 stycznia płatnicy zobowiązani są przekazywać informację podsumowującą VAT-UE nie tylko w wersji elektronicznej, ale również za okresy miesięczne.

  1. 1.Kto ma obowiązek składania co miesiąc do urzędu skarbowego informacji podsumowującej VAT-UE?

Obowiązek składania comiesięcznej informacji podsumowującej VAT-UE do urzędu skarbowego mają wszyscy podatnicy posiadający NIP europejski, którzy w danym okresie rozliczeniowym wykonali co najmniej jedną z trzech podanych poniżej transakcji:

- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – zakup towarów z kraju/krajów należących do UE;

- wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – sprzedaż towarów do kraju/krajów należących do UE;

- sprzedaż usług do kraju/krajów należących do UE, dla których podatnikiem jest ich nabywca.

W 2016: Przedsiębiorca miał obowiązek dostarczyć do urzędu skarbowego VAT-UE osobiście, drogą pocztową bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektroniczne.

Od 1 stycznia 2017: Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć do urzędu skarbowego VAT-UE wyłącznie w formie elektronicznej.

  1. 2.Co więcej, w 2017 roku wycofana została możliwość składania informacji podsumowującej VAT-UE za okresy kwartalne:

W 2016: Dostarczanie VAT-UE za okresy kwartalne dostępne było dla ściśle określonej części przedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2017: Każdy przedsiębiorca dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych zobowiązany będzie dostarczyć VAT-UE za okres miesięczny.

 

Więcej…

 

Podatki 2017. Ograniczenie kwartalnych rozliczeń VAT

ograniczenie kwartalnych rozlicze vat w 201725 października 2016 roku Rada Ministrów oficjalnie przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy od podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zawiera wiele rozwiązań preferowanych przez ministra rozwoju i finansów, w tym zapobiegających nadużyciom VAT. Nowe przepisy mają doprowadzić do zwiększenia wpływu z VAT i uszczelnić system jego poboru. Kluczową zmianą zaprezentowaną w projekcie, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku jest ograniczenie stosowania kwartalnych rozliczeń. Od tego roku ta forma rozliczeń dostępna będzie jedynie dla małych przedsiębiorstw – dla podatników, których wartość sprzedaży nie przekroczyła 1,2 miliona euro w poprzednim roku obrotowym.

Z nowelizacji ustawy, a dokładnie art. 99 ustawy o VAT wynika, że likwidacji uległy rozliczenia za okresy kwartalne dla wszystkich pozostałych podatników, którzy nie zaliczają się do grupy małych podatników, a także rozliczenia dla podatników, którzy należą do grupy podatnicy VAT czynni dopiero co rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych, przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca, w którym dokonana została rejestracja. Niniejsze zmiany mają wyeliminować nadużycia w zakresie wyboru formy rozliczeń za okresy kwartalne, prowadzące do ograbienia budżetu państwa.

Nowe przepisy doprecyzowują kwestie związane z kwartalną metodą rozliczeń dla małych podatników. Zmianie uległo kilka artykułów, w tym dotyczącego podatników dokonujących sprzedaży towarów objętych instytucją odpowiedzialności solidarnej. Zgodnie z nowelizacją podatnicy będą mogli korzystać ze składania deklaracji za okres kwartalny w momencie, gdy łączna wartość dostaw towarów (bez podatku w każdym miesiącu kwartału bądź poprzedzających do 4 kwartałach) nie przekroczyła kwoty 50 000 złotych.

W zakresie podstawy prawnej powyższe przepisy szacują się następująco

Więcej…

 

Jak działa mechanizm odwróconego obciążenia VAT?

w 2017 odwrotne obcienie vatW 2017 roku w życie wchodzi wiele zmian w zakresie szeroko pojętych podatków. Jedną z ważniejszych jest wprowadzenie tzn. odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług, zwanego w skrócie VAT. Nowe przepisy dotyczyć będą usług podwykonawców budowlanych. Ministerstwo Finansów przedstawiło już projekt, z którego wynika, iż odwrócony VAT (sytuacja, w której za płatność podatku odpowiada nabywca, a nie sprzedawca) będzie obejmować wybrane rodzaje usług budowlanych. Uwaga! Należy podkreślić, iż mechanizm ten będzie miał zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy zarówno usługodawca jak i usługobiorca będą podatnikami czynnymi VAT.

Projekt ustawy o zmianie ustawo o podatku od towarów i usług został zaprezentowany w dniu 22 września 2016 roku przez Ministerstwo Finansów i wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku. nowelizacja wprowadzi wiele dodatkowych rozwiązań, których celem będzie przede wszystkim poprawa ściągalności (zwane dalej pakietem rozwiązań uszczelniających). Zmiany te dotyczyć będą przede wszystkim samej ustawy VAT, aczkolwiek poprawki naniesione zostaną także w Kodeksie karnym skarbowym i Ordynacji podatkowej. Ministerstwo Finansów podkreśla, że celem wprowadzanych zmian jest zniwelowanie oszustw oraz nadużyć w zakresie podatku VAT ze szczególnym uwzględnieniem wyłudzeń podatku, a także unikania opodatkowania przy transakcjach, których przedmiotem są usługi/towary szczególnie podatne na te oszustwa, a także poprawa funkcjonowania istniejących już instrumentów prawnych zwalczających te nadużycia.

Aby zrozumieć zmiany, jakie wprowadza nowelizacja należy przyjrzeć się im z bliska.

Więcej…