Strefa wiedzy

Wypłata dywidendy zagranicznej osobie fizycznej

wypata dywidendy zagranicznej osobie fizycznejUwaga! Każda wypłata dywidendy z zysków osiągniętych w Polsce podlega podatkowi. Niektóre przedsiębiorstwa mogą starać się o zwolnienie z opodatkowania. Uniknięcie opłaty w wysokości 19% jest możliwe również przy uwzględnieniu przepisów dotyczących podwójnego opodatkowania. W przypadku tej kwestii niezbędne jest posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej kraju, z którym łączy nasz kraj taka umowa.

Jeśli chodzi o podatek, wszystkie zyski wspólników z uch udziałów podlegają opodatkowaniu. Wypłata dywidendy możliwa jest po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Zgodnie z podstawa prawną, ustawach o podatku dochodowym PIT i CIT, podatek pobierany jest w zryczałtowanej wysokości 19 procent uzyskanego przychodu. Do pobrania podatku zobowiązana jest sama spółka, która do siódmego dnia miesiąca następującego, po tym, w którym został pobrany podatek, musi przekazać go do odpowiedniego urzędu skarbowego. Jeżeli wypłata nastąpiła na rzecz osób fizycznych nie jest to siódmy lecz dwudziesty dzień miesiąca następującego po wypłacie dywidendy. Pobrany podatek musi być wpłacony do urzędu skarbowego płatnika podatku, czyli spółki.

Bardzo podobnie jest z podmiotami zagranicznymi. Podatek w zryczałtowanej formie także wynosi 19 procent. Przed poborem należności należy jednak sprawdzić, czy istnieje możliwość zastosowania do przychodów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest to możliwe tylko wtedy, jeśli podatnik posiada certyfikat rezydencji podatkowej. Dokument upoważnia do obniżenia bądź całkowitego usunięcia konieczności poboru podatku.

Wypłata dywidendy powiązana jest z koniecznością nie tylko poboru i przekazania podatku, ale również deklaracji podatkowej. Dokument należy złożyć do końca pierwszego miesiąca następującego po roku podatkowym płatnika (spółki), w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Dywidenda wypłacana na rzecz podmiotów zagranicznych wymusza na spółce wypełnienie deklaracji IFT-2R bądź IFT-2. Dokumenty te składamy tylko wtedy, gdy dywidenda nie podlega opodatkowaniu na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zwolnienie z opodatkowania możliwe jest po spełnieniu następujących warunków

- spółka wypłacająca dywidendę musi być podatnikiem podatku dochodowego w Polsce;

Więcej…

 

Ustalenie wartości początkowej budynków nabytych wraz z gruntem

ustalenie wartoci pocztkowej budynkw nabytychPrzykład: zakup budynku wraz z gruntem. Na fakturze oraz w akcie notarialnym nie ma podanych dwóch odrębnych wartości – za grunt oraz za budynek – tylko ogólna wartość całe transakcji. W otrzymanym akcie notarialnym znajdują się podstawowe informacje dotyczące powierzchni budynku oraz gruntu, bez wyszczególnienia wartości każdej z nich. Jak ustalić wartość początkową budynku nabytego wraz z gruntem?

Nigdy nie możemy zapominać, że budynek i grunt to dwa odrębne środki trwałe. Nawet jeżeli faktura bądź akt notarialny nie wyszczególniają wartości tych dwóch składników, zobowiązani jesteśmy ustalić ją we własnym zakresie. Niestety, bez rzeczoznawcy majątkowego się nie obejdzie. Dopiero wycena pozwoli wprowadzić zakupione środki do ewidencji. Pamiętajmy, że amortyzacji podlega wyłącznie budynek, nie zaś grunt.

Powyższe wynika bezpośrednio z ustawy o rachunkowości. Budynek oraz grunt stanowią dwa odrębne środki trwałe – rzeczowa aktywa trwałe o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym aniżeli rok, w pełni kompletne, zdane do użycia. Klasyfikacja Środków Trwałych wymusza na nas ewidencjonowanie budynku, jako składnik grupy „1” środków trwałych, zaś grunt, jako składnik grupy „0”. Rachunkowość zmusza nas tym samym do wyceny poszczególnych składników majątkowych.

Środki trwałe ujmujemy w księgach rachunkowych zgodnie z ceną nabycia każdego ze składników majątku. W przypadku ich braku należy skorzystać z usług rzeczoznawcy. Łączna wartość poszczególnych składników nie może się różnić od ceny nabycia, jaka widnieje na akcie notarialnym.

Wartość początkowa budynku oszacowana przez rzeczoznawcę, staję się podstawą do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Zasadniczo same grunty nie podlegają amortyzacji. Wyjątkiem są ziemie dedykowane na potrzeby wydobycia kopalin metodą odkrywkową. Stawka amortyzacyjna budynków wynosi 2,5%. Wysokość odpisów amortyzacyjnych zależna jest od czasu ekonomicznej użyteczności budynku. Sytuacja jest najdogodniejsza, jeżeli czas ekonomicznej użyteczności budynku ustalony przez przedsiębiorcę będzie odpowiadał stawce amortyzacyjnej ustalonej w wykazie. Wtedy też, może on zastosować stawkę amortyzacyjną do celów ustawy o rachunkowości. W innym przypadku przełoży się to na wysokość podatku odroczonego.

Więcej…

 

Powrót do zwolnienia VAT – gdy obrót nie przekracza 150 000, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku

vat-powrt do zwolnieniaPowrót do zwolnienia VAT możliwy jest w przypadku, gdy przedsiębiorca spełni określone w przepisach prawnych warunki. Nie zapominajmy jednak, że wiąże się to z pewnymi konsekwencjami. Na początku warto przeanalizować, komu przysługuje powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT. Zgodnie z ustawa o VAT o zwolnienie te mogą starać się ci podatnicy, których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym łącznie kwoty 150 000 zł. Zwolnienie jest fakultatywne – to, czy z niego skorzystamy, zależy od nas samych.

Podatnik, który ma prawo do zwolnienia, aczkolwiek z niego zrezygnował i zarejestrował się, jako podatnik VAT, może do niego powrócić. Wbrew pozorom moment powrotu nie musi być liczony od 1 stycznia danego roku podatkowego. Zmian można dokonywać w czasie trwania roku podatkowego. Oczywiście, obroty w roku poprzednim nie mogą przekroczyć kwoty 150 000 zł. Jednocześnie podatnik nie może utracić prawa do zwolnienia w roku wcześniejszym, aniżeli rok przed danym rokiem obrotowym.

Każdy czynny podatnik VAT może obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Oczywiście, zgodnie z przepisami może to zrobić w określonym zakresie – tylko do poziomu, w jakim towary oraz usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Czynny podatnik VAT zakupujący usługi oraz towary na cele prowadzonej działalności opodatkowanej, odlicza VAT z faktur na dany wydatek.

Aspektem, który należy poruszyć przy omawianym zagadnieniu jest również korekta podatku VAT naliczonego w momencie powrotu do zwolnienia. Przykład: przedsiębiorca zakupił na potrzeby działalności maszynę (40 000 zł netto + 9 200 zł VAT). Trzy lata później zrezygnował ze statusu czynnego podatnika VAT i zdecydował się powrócić do zwolnienia z VAT. Jako, że przeznaczenie maszyny uległo zmianie, przedsiębiorca ten musi dokonać korekty podatku VAT naliczonego (40% podatku naliczonego przy zakupie). Zgodnie z ustawą, przy zakupie towarów oraz usług niebędących środkami trwałymi i o wartości poniżej 15 000 zł, korekta dokonywana jest jednorazowo. Przy środkach trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 15 000 zł należy dokonać korekty VAT. Korekty tej dokonuje się w czasie rozłożony na pięć kolejnych lat podatkowych, licząc od roku, w którym środek trwały został oddany do użytku. Pryz nieruchomościach i prawach wieczystego użytkowania gruntów, termin ten wynosi 10 lat.

Więcej…

 

Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu operacyjnego – aspekt podatkowy i bilansowy – wykup do majątku prywatnego lub firmowego

sprzeda samochodu po wykupie z leasingu operacyjnegoLeasingobiorca ma pełne prawo nabyć użytkowany dotychczas samochód po wygaśnięciu kontraktu. Oczywiście wszystko zależy od umowy, aczkolwiek zazwyczaj nie ma ku temu żadnych przeciwskazań. Wiele osób zastanawia się, co potem. Czy można sprzedać samochód wykupiony z leasingu?

Uwaga! Zanim zdecydujemy się zakupić poleasingowe cztery kółka, winniśmy dokładnie zapoznać się z informacjami na temat samego procederu. Nie możemy zapominać, że prawo do kupienia auta po cenie preferencyjnej ma wyłącznie ten przedsiębiorca, którego nazwisko widnieje na umowie. Wbrew pozorom nie zawsze jest to oczywiste. Następnie musimy mieć na uwadze, że podmiot, który chce wykupić z leasingu auto nie musi wprowadzać go do firmy. Jak najbardziej może zdecydować się przeznaczyć go na cele prywatne. Końcowo warto również mieć na uwadze, że cena wykupywanego z leasingu auta może być niższa, aniżeli jego wartość rynkowa, zaś cena jego późniejszej sprzedaży może być wyższa. Oznacza to, że zmuszeni będziemy zapłacić zań podatek.

Jednostka prowadząca działalność gospodarczą może przeznaczyć auto wykupione z leasingu na cele firmowe bądź prywatne. Jeżeli auto zostało kupione na użytek prywatny, nie wchodzi w majątek przedsiębiorstwa, a co za tym idzie jego sprzedaż nie podlega opodatkowaniu VAT. Uwaga! Mimo, że omijamy VAT musimy mieć na uwadze zobowiązanie podatkowe z tytuły podatku od czynności cywilnoprawnych. Koszty z tym związane pokrywa nabywca samochodu.

Stosunkowo zagmatwaną kwestią jest obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego, przy sprzedaży auta wykupionego z leasingu, na cele prywatne – dokładnie termin powstania takowego obowiązku. Doniedawna przepisy analizowane były w sposób dwojaki: przychód na gruncie prywatnym podlegający opodatkowaniu powstaje przy sprzedaży do pół roku od momentu wykupu samochodu, przychód na gruncie firmowym powstaje przy sprzedaży do sześciu lat od momentu wykupu samochodu. Obecnie funkcjonuje stanowisko pierwsze, a więc obowiązek podatkowy nie powstaje, jeżeli zbycie rzeczy miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie tej rzeczy.

Więcej…