Strefa wiedzy

Korzyści holdingu spółek w Polsce

Holding - zrzeszona grupa podmiotów niezależnych od siebie niezależnych gospodarczo, to jedna z bardziej skomplikowanych organizacji działających na rynku. Jedna z firm przejmuje rolę wyraźnie dominującą (spółka matka), pozostałe natomiast (przynajmniej jedna) podlegają jej bezpośrednio, bądź w nieco bardziej skomplikowanych strukturach pośrednio. Zarządzanie i kierowanie przez organizację dominującą odbywa się poprzez sprawowanie kontroli nad zależnościami finansowymi oraz personalnymi poszczególnych podmiotów. Zjawisko holdingu polega, zatem na kumulacji kapitału.

Przejmowanie innych firm odbywa się nie tylko w obszarze powiązań branżowych, ale i z czasem wkracza na zupełnie inne gałęzie gospodarki. W wielu przypadkach zdarza się, że z grupy podmiotów, wyodrębniony zostaje jeden, jako przedsiębiorstwo matka, któremu nadaje się niezależność prawną, pozostawiając jednocześnie powiązania ekonomiczne z filiami.

W Polsce zaobserwować możemy kilka różnych rodzajów modeli powiązań stosowanych w grupach kapitałowych. Jednym z nich jest schemat oparty na modelu drzewa, który może być dowolnie rozwijany.

Więcej…

 

Holding spółek w Polsce

Holding jest to zrzeszona grupa niezależnych prawnie podmiotów gospodarczych, z których to jeden przejmuje rolę wyraźnie dominującą, a reszta natomiast bezpośrednio mu podlega. Zarządzanie i kierowanie przez organizację dominującą, odbywa się poprzez sprawowanie kontroli nad zależnościami finansowymi oraz personalnymi pozostałych spółek. Zjawisko holdingu, zatem, w prostej linii opiera się na kumulacji kapitału.

Przejmowanie innych firm odbywa się przede wszystkim w obszarze powiązań branżowych. Dopiero w późniejszym okresie wkracza na zupełnie inne gałęzie gospodarki. Zdarza się, że z grupy podmiotów wyodrębniony zostaje jeden, jako przedsiębiorstwo matka, któremu nadaje się niezależność prawną, pozostawiając jednocześnie powiązania ekonomiczne z filiami.

W Polsce zaobserwować możemy kilka różnych rodzajów modeli powiązań stosowanych w grupach kapitałowych. Jednym z nich jest schemat oparty na modelu drzewa, który może być dowolnie rozwijany. Jest tak wtedy, gdy spółka matka jest właścicielem większej części udziałów swoich córek (filii), a te zaś z kolei, posiadają większościowe pakiety akcji, w podmiotach znajdujących się na najniższym szczeblu w całej strukturze.

Mówimy tutaj o organizacji, która niewątpliwie cechuje się dużą stabilnością, trwałością struktur dzięki przemyślanym zależnościom, a także o wyraźnie zaznaczonej hierarchii.

Więcej…

 

Jakie składki ZUS płaci pracodawca?

Pracodawca, zwłaszcza zatrudniając pracownika, zobowiązany jest do płacenia określonych składek ZUS. W zależności od rozmaitych aspektów koszty związane z prowadzeniem własnej działalności są zmienne. Przeanalizujmy, jakie wydatki na Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponosi pracodawca.

W przypadku umowy o prace do kosztów uzyskania przychodów firmy zalicza się wynagrodzenie brutto oraz składki ZUS.

Składki pokrywane przez pracodawcę:

- emerytalne – 9,76%,

- rentowe – 6,50%,

- wypadkowe – 1,93%,

- Fundusz Pracy – 2,45%,

- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1%.

Składki pokrywane przez pracownika:

Więcej…

 

Kto musi prowadzić rachunkowość?

O obowiązku prowadzenia rachunkowości mówi nam ustawa o rachunkowości. To w niej mamy wyliczone wszystkie podmioty, które bez względu na rodzaj wykonywanej działalności bądź czas działania na rynku, muszą prowadzić ją prowadzić.

Pamiętajmy, że przepisy prawa mają odniesienie tylko i wyłącznie do jednostek, które mają siedzibę bądź miejsce sprawowania zarządu na terytorium naszego kraju.

Rachunkowość muszą prowadzić:

- spółki handlowe (osobowe, kapitałowe, organizacje) i inne osoby prawne z wyjątkiem Skarbu Państwa i NBP,

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, spółdzielnie socjalne, jeżeli och przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, wyniosły, co najmniej 1 200 000 euro w przeliczeniu na walutę polską według aktualnego kursu,

Więcej…