Strefa wiedzy

Podróże służbowe członków zarządu i rad nadzorczych

porde suboweKluczowe pytanie w tej kwestii brzmi: czy podróże służbowe członków rady nadzorczej i poniesione w związku z tym koszty można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Odpowiedź jest stosunkowo prosta. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi: art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy z 15 lutego 1995 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).

Uwaga! Podróże służbowe członków zarządu bądź rad nadzorczych nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Grupa ta obejmuje wyłącznie wynagrodzenie członków zarządu, wypłacane z tytułu pełnionych przez nich funkcji w spółce.

Wspomniany już artykuł 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie mówi, że do kosztów uzyskania przychodu nie mogą zostać zaliczone wydatki na rzecz jednostek wchodzących w skład zarządu czy rad nadzorczych – podobnie jest w przypadku członków komisji rewizyjnych oraz członków organów stanowiących osób prawnych. Wyjątkiem od tej zasady są wydatki, które wynikają z funkcji pełnionych przez wspomniane organy. Wynika z tego, że wynagrodzenie członka zarządu oraz rad nadzorczych będzie zaliczało się do kosztów uzyskania przychodu, niezależnie od bezpośredniego związku jednostki z przychodem całej spółki.

Przy określeniu zakresu funkcji pełnionych przez członków zarządu oraz rad nadzorczych należy sięgnąć do innej podstawy prawnej – ustawy z dnia 16 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (DzU nr 94, poz. 1037 ze zm.). Jako że rada nadzorcza ma za zadanie nadzorować ogólną działalność spółki, jednakże nie ma mocy sprawczej względem zarządu, jej wynagrodzenie za pełnienie funkcji nadzorczych w spółce można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Inne wydatki powstałe na skutek podejmowanych przez jednostki rady nadzorczej decyzji nie mogą natomiast zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Potwierdza to nie tylko wspomniana wcześniej podstawa prawna, ale również specjalne oświadczenie Ministerstwa Finansów – pismo z 8 sierpnia 2002 r., nr PB5/MD-066-419-1871/02 – z którego wyraźnie wynika, że zwrot kosztów podróży i diet członków rady nadzorczej nie stanowi dla spółki kosztów uzyskania przychodu.

Więcej…

 

Błędnie zaprogramowana stawka VAT w kasie fiskalnej


bdnie zaprogramowana stawka vat w kasie fiskalnejKwestię błędnego zaprogramowania stawki VAT w kasie fiskalnej najlepiej omówić na przykładzie. Sytuacja hipotetyczna: firma korzystająca ze zwolnienia podmiotowego VAT ewidencjonuje przychody przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Za sprawą pomyłki jednostki serwisującej, sprzedaż, która miała być zwolniona z VAT została obłożona 23-procentową stawką VAT. W jaki sposób najszybciej dokonać sprostowania oraz czy niezbędne jest rozliczenie błędnie naliczonego podatku?

Sposób ewidencjonowania obrotów w kasie fiskalnej podatnika u jednostek zwolnionych z podatku VAT jest ściśle określony w „§ 4 rozporządzeniu w sprawie kas: „Podatnicy, o których mowa w art. 111 ust. 5 ustawy, ewidencjonują wartość sprzedaży jako sprzedaż zwolnioną”. Art. 111 ust. 5 wskazuje, iż: „W przypadku gdy podatnik rozpoczął ewidencjonowanie obrotu w obowiązujących terminach i wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub jest podatnikiem, u którego sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty określonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika”. Należy przytoczyć tu również wspomniany art. 113 ust. 1 oraz ust. 9: „Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku” oraz „Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1”. Zgodnie z powyższym wspomniana w przykładzie firma winna posiadać kasę fiskalną, której pamięć zaprogramowano na zwolnienie z obowiązku płacenia VAT. Art. 111. § 3a pkt 1 ustawy o VAT oraz § 6 ust. 1 pkt 1 wspomnianego wyżej rozporządzenia wskazuje, że podatnik zmuszony jest drukować paragon fiskalny bądź fakturę z każdej sprzedaży i dodatkowo dawać taki sam dokument nabywcy.

Kasy, w tym również kasa rejestrująca, zostały stworzone tak, aby podatnik nie mógł w żaden sposób ingerować w ich pamięć fiskalną. Dane raz wprowadzone do urządzenia nie są możliwe do późniejszej modyfikacji. Korekta danej transakcji jest możliwa wyłącznie przed wydrukowaniem dowodu zakupu, a więc przed zapisaniem danych w pamięci fiskalnej urządzenia. Należy zauważyć, że zakaz ingerencji w pamięć fiskalną urządzenia nie jest równoznaczny z zakazem korekty transakcji sprzedaży. To dokumentacja kasowa nie podlega korekcie, nie zaś sama sprzedaż.

Więcej…

 

Przyspieszony zwrot VAT – nowe warunki

przyspieszony zwrot vat-uGdy organ stwierdzi, iż niezbędna jest weryfikacja poprawności rozliczenia, podatnik będzie miał utrudniony „dostęp” do przyspieszonego zwrotu podatku VAT.

Nowe przepisy wyraźnie wydłużają termin zwrotu o kontrolę dodatkowych podmiotów – nie tylko rozliczeń podatnika, ale również rozliczeń innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami bądź usługami, będących przedmiotem rozliczenia podatnika, a także sprawdzenie zgodności tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

Uwaga! Przyspieszony VAT został ograniczony szeregiem dodatkowych obowiązków, w tym obowiązkiem dokonywania płatności bezpośrednio na rachunek bankowy, ograniczeniem do 3 000 złotych kwoty przyspieszonego zwrotu wynikającego z poprzednich okresów rozliczeniowych, a także ograniczeniem do 15 000 złotych kwoty wynikającej z transakcji nieopłaconych na rachunek bankowych oraz uzyskanie statusu „podmiotu zaufanego”. Dotychczas na specjalny wniosek podatnika, urząd skarbowy był zobowiązany zwrócić różnicę podatkową w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia oraz wniosku, w momencie, gdy kwoty podatku naliczonego wykazane w deklaracji wynikały z:

  1. Odpowiednich faktur dokumentujących należności, które zostały w całości opłacone z uwzględnieniem warunku: płatności gotówkowe jedynie do 15 000 złotych, powyżej 15 000 złotych płatność na rachunek bankowy;
  2. Dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych, które zostały w całości opłacone;
  3. Importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i świadczenia usług, dla którego podatnik jest równoznaczny z usługobiorcą bądź dostawy towarów, dla którego podatnik jest równoznaczny z nabywcą, jeżeli w deklaracji podatkowej została wskazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

 

Więcej…

 

Podwyższenie limitu sprzedaży, uprawniającego do zwolnienia z podatku VAT. Utrzymanie dotychczasowych stawek VAT.

podwyszenie limitu sprzedayPodwyższenie limitu sprzedaży, uprawniającego do zwolnienia z podatku VAT

  1. 1.Podstawa prawna obowiązująca w 2016 roku:

Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)

Art. 113

1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

(…)

11. Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1.

  1. 2.Podstawa prawna obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku:

Ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 2024

Art. 18.

1. Podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Podatnicy, którzy rozpoczęli w 2016 r. wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

 

Więcej…